พระพุทธเจ้า The Buddha

พระพุทธเจ้า ๓๐ The Buddha 30

พระพุทธเจ้า ๓๐ The Buddha 30

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า "สังขารเสื่อมไปเป็นธรรมดา จงทำประโยชน์ให้ครบ โดยไม่ประมาท" แล้วปรินิพพานบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๒๙ The Buddha 29

พระพุทธเจ้า ๒๙ The Buddha 29

พระพุทธเจ้าตรัสว่า หลังพระองค์ปรินิพพาน พระธรรมและพระวินัยจะเป็นศาสดาของชาวพุทธบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๒๘ The Buddha 28

พระพุทธเจ้า ๒๘ The Buddha 28

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดสุภัททะว่า "ถ้าภิกษุยังปฏิบัติตามมรรค ๘ โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์"บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๒๗ The Buddha 27

พระพุทธเจ้า ๒๗ The Buddha 27

พระพุทธเจ้าทรงอาพาธจากภัตตาหารมื้อสุดท้าย ซึ่งถวายโดยนายจุนทะ ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๒๖ The Buddha 26

พระพุทธเจ้า ๒๖ The Buddha 26

พระพุทธเจ้าตรัสบอกพระอานนท์ว่า บิณฑบาตรที่ให้ผลมาก มี ๒ ครั้ง คือ ก่อนตรัสรู้และก่อนปรินิพพานบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๒๕ The Buddha 25

พระพุทธเจ้า ๒๕ The Buddha 25

พระพุทธเจ้าตรัสบอกพระอานนท์ว่า ผิวพรรณของพระองค์ผ่องใสที่สุด ๒ ครั้ง ก่อนตรัสรู้และก่อนปรินิพพานบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๒๔ The Buddha 24

พระพุทธเจ้า ๒๔ The Buddha 24

พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๒๓ The Buddha 23

พระพุทธเจ้า ๒๓ The Buddha 23

ขณะเสด็จกลับจากโปรดพระมารดา ทรงเปิดสวรรค์ นรกและโลก ทำให้ชาวสามโลกสามารถมองเห็นกันได้ทั้งหมดบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๒๒ The Buddha 22

พระพุทธเจ้า ๒๒ The Buddha 22

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระมารดา ซึ่งหลังให้ประสูติได้ ๗ วัน ก็สวรรคต แล้วไปเป็นเทพบุตรในสวรรค์บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๒๑ The Buddha 21

พระพุทธเจ้า ๒๑ The Buddha 21

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า "เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา" แล้วพระบิดาทรงนิพพานบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๒๐ The Buddha 20

พระพุทธเจ้า ๒๐ The Buddha 20

พระพุทธเจ้าทรงพาพระนันทะไปชมสวรรค์เพื่อให้ลืมภรรยาแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๑๙ The Buddha 19

พระพุทธเจ้า ๑๙ The Buddha 19

หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ โกณฑัญญะบรรลุธรรมเป็นท่านแรกบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...