เกี่ยวกับวัด

Play Video

“วัดศรีทวีเป็นวัดการศึกษาที่เผยแผ่ธรรมเป็นการเฉพาะให้กับบุคคลทั่วไปและบุคคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดโครงการอบรมศีลธรรม ทางวัดได้เปิดอบรมกรรมฐานอยู่เป็นประจำตลอดทั้งปี วัดศรีทวีมีจุดเด่นในเรื่องของการเผยแผ่ธรรม คือ ประการที่หนึ่ง เน้นเรื่อง พระพุทธพจน์ โดยเป็นสื่อบอกจนกว่าชาวบ้านจะเกิดธรรมะอย่างแท้จริง ประการที่สอง วัดพยายามที่จะทำให้วัดเป็นวัดที่ร่มรื่น เย็นสบายจากธรรมชาติ คือต้นไม้ ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน เราต้องทำทั้งสองสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล เพราะทั้งสองสิ่งเป็นเป้าหมายหลักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี

๑ ใน ๙ วัดบันดาลใจนำร่องของประเทศ

Play Video

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ๑ ใน ๙ วัดนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกจากวัดทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการวัดบันดาลใจ เพื่อพลิกฟื้นคืนวัดให้กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โครงการนี้ได้เริ่มปรับพื้นที่ของวัดให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ เอื้อต่อการประกอบศาสนกิจและศาสนธรรมตามวิถีพุทธ พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาส ได้ร่วมกับ ภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา และชาวบ้าน จัดงานตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาลขึ้น ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และมีผู้คนสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันงานมีกิจกรรมอันประกอบไปด้วย การสวดมนต์ทำวัตร การตักบาตรสาธิต การฟังพระธรรมเทศนา การรับศีล การฟังปรารภธรรม การรับประเคนของพระสงฆ์ และการพิจารณาอาหารในบาตรก่อนฉัน ตามแบบอย่างในสมัยพุทธกาล ญาติโยมที่มาร่วมงานได้ทานข้าวก้นบาตร พร้อมรับฟังธรรมบรรยาย ในงานนี้ทั้งสมณะและฆราวาสได้ล้างจานด้วยตัวเองกันทุกคน ทั้งยังได้ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และอีกไม่นานห้องปฏิบัติธรรมที่จัดแสดงภาพปริศนาธรรม แบบโรงมหรสพทางวิญญาณของสวนโมกขพลาราม ศาลาการเปรียญ สวนธรรม และอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมก็กำลังใกล้จะแล้วเสร็จตามลำดับ งานนี้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังทั้งฝ่ายวัดและฝ่ายสนับสนุนเพื่อช่วยกันสร้างวัดให้เป็นวัด เป็นวัดบันดาลใจที่จะส่งกระแสให้เกิดวัดบันดาลใจไปทั่วประเทศ

ทีมงานวัดบันดาลใจ
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผังแม่บทโครงการ

ภาพจำลองลานหิน

วิดีโอภาพถ่ายวัดศรีทวี ๒๕๖๑

Play Video

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๔ ม.ค. ๖๓)

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วม “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

สวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ๒๕๖๓ (๓๑ ธ.ค. ๖๒)

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เริ่มเวลา ๒๒.๐๐ น.

ติดต่อเรา CONTACT US

พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.)
Phra Puttisarametee (Suvit Achito)

(+66) 081-370-5991
(+66) 075-341-248
siri@watsritawee.org

พระปลัด (อัครพล อคฺคพโล)
Phra Palad (Akaraphol Akkaphalo)

(+66) 086-010-5225

ที่อยู่ Address

๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
2131/8 Tewarat Road, Tha Wang, Mueang Nakhon Si Thammarat, Nakhon Si Thammarat, 80000, Thailand