สำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ ๒

จังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)
The Second Dhamma Practice School of Nakorn Sri Dhammaraj (Dhammayut)
โพสต์ Postข่าว News

เกี่ยวกับวัด About Us

วัดศรีทวี ? Wat Sritawee?

“วัดศรีทวี เป็นวัดการศึกษา ที่เผยแผ่ธรรม เป็นการเฉพาะ ให้ โรงเรียนได้นำนักเรียนมา อบรม ศีลธรรม และก็ให้กับบุคคลทั่วไปได้เปิดคอร์สปฏิบัติกรรมฐาน หลักของวัดศรีทวีที่เป็นจุดเด่นในเรื่องของการเผยแผ่ธรรมนี้ก็คือ ๑. เราจะเน้นเรื่อง พระพุทธพจน์ จะต้องเป็นการสื่อบอก จนกว่าชาวบ้านจะถึงธรรมะอย่างแท้จริง ประการที่ ๒. เราพยายามที่จะทำให้ เป็นวัดที่ร่มรื่น เย็น จากธรรมชาติ คือ ต้นไม้ ให้วัดนี่ เป็นศูนย์กลางของชุมชน ในรูปแบบของพระพุทธศาสนา เชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ว่าเราจะใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไร ? ซึ่งมันเป็นเป้าหมายหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

พระพุทธิสารเมธี
เจ้าอาวาสวัดศรีทวี

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง Related Video

๑ ใน ๙ วัดบันดาลใจนำร่องของประเทศ 1 in 9 Pilot Inspiring Temples of Thailand

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ๑ ใน ๙ วัดนำร่องที่ได้รับคัดเลือกจากวัดทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการวัดบันดาลใจ เพื่อพลิกฟื้นคืนวัดให้กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โครงการนี้กำลังปรับพื้นที่ของวัดให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ เอื้อต่อการประกอบศาสนกิจและศาสนธรรมตามวิถีพุทธ พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาส ได้ร่วมกับภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกาและชาวบ้าน จัดงานตักบาตรสาธิตตามแบบอย่างในสมัยพุทธกาลขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และมีผู้คนสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันงานมีกิจกรรมอันประกอบไปด้วย การสวดมนต์ทำวัตร การตักบาตรสาธิต การฟังพระธรรมเทศนา การรับศีล การฟังปรารภธรรม การรับประเคนของพระสงฆ์ และการพิจารณาอาหารในบาตรก่อนฉัน ญาติโยมที่มาร่วมงานได้ทานข้าวก้นบาตร พร้อมรับฟังธรรมบรรยาย ในงานนี้ทั้งสมณะและฆราวาสได้ล้างจานด้วยตนเองกันทุกคน ทั้งยังได้ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อีกไม่นานห้องปฏิบัติธรรมที่จัดแสดงภาพปริศนาธรรม แบบโรงมหรสพทางวิญญาณของสวนโมกขพลาราม ศาลาการเปรียญ สวนธรรม และอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมก็กำลังใกล้จะแล้วเสร็จตามลำดับ งานนี้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังทั้งฝ่ายวัดและฝ่ายสนับสนุนเพื่อช่วยกันสร้างวัดให้เป็นวัด เป็นวัดบันดาลใจที่จะส่งกระแสให้เกิดวัดบันดาลใจไปทั่วประเทศ

ทีมงานวัดบันดาลใจ
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง Related Video

บทความที่เกี่ยวข้อง Related Article

ผังแม่บทโครงการ Project Master Plan

ภาพถ่ายทางอากาศ ระหว่างปี ๒๕๑๗-๒๕๑๙ Aerial Photo During 1974-1976

ภาพถ่ายวัดศรีทวี ๒๕๖๑ Wat Sritawee Photo 2018

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ Project Participant

กิจกรรม Activity

วิดีโอ Video

บทความ Article

#เจดีย์พระปัญญา สถูปแห่งพระสารีบุตร ที่ วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช (๑๖ ต.ค. ๒๕๖๔) #Phra Panya Pagoda, the Stupa of Phra Sariputra at Wat Phra Borommadhat, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Oct 16, 2021)

#เจดีย์พระปัญญา สถูปแห่งพระสารีบุตร ที่ วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช (๑๖ ต.ค. ๒๕๖๔) #Phra Panya Pagoda, the Stupa of Phra Sariputra at Wat Phra Borommadhat, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Oct 16, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ #เจดีย์พระปัญญา สถูปแห่งพระสารีบุตร ที่ วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราชโดย...ภูมิ จิระเดชวงศ์ หากทุกท่านรู้จักวัดพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช...

#สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับ ยุทธศาสตร์ศึก ยุทธศาสตร์การปกครอง กับภารกิจ การกู้ชาติ รวมแผ่นดิน ในถิ่นเมืองนครศรีธรรมราช (๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔) #His Majesty King Taksin the Great, Battle Strategies, Administrative Strategies and the Mission to Save the Nation and Unite the Land in the City of Nakorn Sri Dhammaraj (Oct 12, 2021)

#สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับ ยุทธศาสตร์ศึก ยุทธศาสตร์การปกครอง กับภารกิจ การกู้ชาติ รวมแผ่นดิน ในถิ่นเมืองนครศรีธรรมราช (๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔) #His Majesty King Taksin the Great, Battle Strategies, Administrative Strategies and the Mission to Save the Nation and Unite the Land in the City of Nakorn Sri Dhammaraj (Oct 12, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ #สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับ ยุทธศาสตร์ศึก ยุทธศาสตร์การปกครอง กับภารกิจ การกู้ชาติ รวมแผ่นดิน ในถิ่นเมืองนครศรีธรรมราชโดย ภูมิ จิระเดชวงศ์...

กระท่อมมา ฝิ่นหาย : เปิดไทม์ไลน์จากรายงานข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช (๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔) Kratom Came, Opium Disappeared: Open the Timeline From the Report of Monthon Nakorn Sri Dhammaraj Commissioners (Oct 11, 2021)

กระท่อมมา ฝิ่นหาย : เปิดไทม์ไลน์จากรายงานข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช (๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔) Kratom Came, Opium Disappeared: Open the Timeline From the Report of Monthon Nakorn Sri Dhammaraj Commissioners (Oct 11, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/… ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทอง เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อแรกฝิ่นยังถูกกฏหมายฝิ่นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในหลายพื้นที่เมื่อครั้งอดีต ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย...

ข่าว News

กฐินวัดศรีทวี (๒๔ ต.ค. ๒๕๖๔) Kathina Wat Sritawee (Oct 24, 2021)

กฐินวัดศรีทวี (๒๔ ต.ค. ๒๕๖๔) Kathina Wat Sritawee (Oct 24, 2021)

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคีณ วัดศรีทวีตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ตรงกับแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑****************ด้วยพระพุทธานุญาต ให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาสนั้น ๆ สามารถรับผ้ากฐินได้...

บูรณะบ่อน้ำโบราณวัดศรีทวี (๑ ต.ค. ๒๕๖๔) Renovate an Ancient Well of Wat Sritawee (Oct 1, 2021)

บูรณะบ่อน้ำโบราณวัดศรีทวี (๑ ต.ค. ๒๕๖๔) Renovate an Ancient Well of Wat Sritawee (Oct 1, 2021)

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบูรณะบ่อน้ำซึ่งอยู่คู่กับวัดศรีทวีมาเป็นเวลานาน โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดต่อสอบถามพระพุทธิสารเมธี...

แปะจารึกน้ำพระทัยและพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔) Paste the Inscription of His Majesty King Taksin the Great’s Will and Speech (Sep 16, 2021)

แปะจารึกน้ำพระทัยและพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔) Paste the Inscription of His Majesty King Taksin the Great’s Will and Speech (Sep 16, 2021)

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและติดตั้งจารึกน้ำพระทัยและพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

บริจาค Donate

กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee

กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี หรือสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปของทุกธนาคาร...

งานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวี Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee

งานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวี Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนงานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวี เพื่อใช้เป็นสถานที่บำรุงสุขภาพของผู้สูงวัย ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี...

งานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee

งานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนงานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ตารางเมตรละ ๑,๖๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี ติดต่อสอบถามพระพุทธิสารเมธี...