เกี่ยวกับวัด

ABOUT US
Play Video
“วัดศรีทวีเป็นวัดการศึกษาที่เผยแผ่ธรรมเป็นการเฉพาะให้กับบุคคลทั่วไปและบุคคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดโครงการอบรมศีลธรรม ทางวัดได้เปิดอบรมกรรมฐานอยู่เป็นประจำตลอดทั้งปี วัดศรีทวีมีจุดเด่นในเรื่องของการเผยแผ่ธรรม คือ ประการที่หนึ่ง เน้นเรื่อง พระพุทธพจน์ โดยเป็นสื่อบอกจนกว่าชาวบ้านจะเกิดธรรมะอย่างแท้จริง ประการที่สอง วัดพยายามจะทำให้วัดเป็นวัดที่ร่มรื่น เย็นสบายจากธรรมชาติ คือต้นไม้ ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน เราต้องทำทั้งสองสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล เพราะทั้งสองสิ่งเป็นเป้าหมายหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
พระพุทธิสารเมธี
เจ้าอาวาสวัดศรีทวี

๑ ใน ๙ วัดบันดาลใจนำร่องของประเทศ

Play Video
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ๑ ใน ๙ วัดนำร่องที่ได้รับคัดเลือกจากวัดทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการวัดบันดาลใจ เพื่อพลิกฟื้นคืนวัดให้กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โครงการนี้กำลังปรับพื้นที่ของวัดให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ เอื้อต่อการประกอบศาสนกิจและศาสนธรรมตามวิถีพุทธ พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาส ได้ร่วมกับภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา และชาวบ้าน จัดงานตักบาตรสาธิตตามแบบอย่างในสมัยพุทธกาลขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และมีผู้คนสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันงานมีกิจกรรมอันประกอบไปด้วย การสวดมนต์ทำวัตร การตักบาตรสาธิต การฟังพระธรรมเทศนา การรับศีล การฟังปรารภธรรม การรับประเคนของพระสงฆ์ และการพิจารณาอาหารในบาตรก่อนฉัน ญาติโยมที่มาร่วมงานได้ทานข้าวก้นบาตร พร้อมรับฟังธรรมบรรยาย ในงานนี้ทั้งสมณะและฆราวาสได้ล้างจานด้วยตัวเองกันทุกคน ทั้งยังได้ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อีกไม่นานห้องปฏิบัติธรรมที่จัดแสดงภาพปริศนาธรรม แบบโรงมหรสพทางวิญญาณของสวนโมกขพลาราม ศาลาการเปรียญ สวนธรรม และอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมก็กำลังใกล้จะแล้วเสร็จตามลำดับ งานนี้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังทั้งฝ่ายวัดและฝ่ายสนับสนุนเพื่อช่วยกันสร้างวัดให้เป็นวัด เป็นวัดบันดาลใจที่จะส่งกระแสให้เกิดวัดบันดาลใจไปทั่วประเทศ
ทีมงานวัดบันดาลใจ
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

ผังแม่บทโครงการ

ภาพจำลองลานหิน

วิดีโอภาพถ่ายวัดศรีทวี ๒๕๖๑

Play Video

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม

ACTIVITIES

โพสต์ล่าสุด

วิดีโอกิจกรรม

โครงการไหว้พระ ๙ วัด
หลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดมเหยงคณ์
“ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด”
Scroll to Top