สำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ ๒

จังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)

The Second Dhamma Practice School of Nakorn Sri Dhammaraj (Dhammayut)

ปฏิบัติธรรม Practice Dhammaข่าว News

เกี่ยวกับวัด About Us

วัดศรีทวี ? Wat Sritawee?

          “วัดศรีทวีเป็นวัดการศึกษาที่เผยแผ่ธรรมเป็นการเฉพาะให้กับบุคคลทั่วไปและบุคคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดโครงการอบรมศีลธรรม ทางวัดได้เปิดอบรมกรรมฐานอยู่เป็นประจำตลอดทั้งปี วัดศรีทวีมีจุดเด่นในเรื่องของการเผยแผ่ธรรม คือ ประการที่หนึ่ง เน้นเรื่อง พระพุทธพจน์ โดยเป็นสื่อบอกจนกว่าชาวบ้านจะเกิดธรรมะอย่างแท้จริง ประการที่สอง วัดพยายามจะทำให้วัดเป็นวัดที่ร่มรื่น เย็นสบายจากธรรมชาติ คือต้นไม้ ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน เราต้องทำทั้งสองสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล เพราะทั้งสองสิ่งเป็นเป้าหมายหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

พระพุทธิสารเมธี
เจ้าอาวาสวัดศรีทวี

Inspiring Temple

๑ ใน ๙ วัดบันดาลใจนำร่องของประเทศ 1 in 9 Pilot Inspiring Temples of Thailand

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ๑ ใน ๙ วัดนำร่องที่ได้รับคัดเลือกจากวัดทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการวัดบันดาลใจ เพื่อพลิกฟื้นคืนวัดให้กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โครงการนี้กำลังปรับพื้นที่ของวัดให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ เอื้อต่อการประกอบศาสนกิจและศาสนธรรมตามวิถีพุทธ พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาส ได้ร่วมกับภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา และชาวบ้าน จัดงานตักบาตรสาธิตตามแบบอย่างในสมัยพุทธกาลขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และมีผู้คนสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันงานมีกิจกรรมอันประกอบไปด้วย การสวดมนต์ทำวัตร การตักบาตรสาธิต การฟังพระธรรมเทศนา การรับศีล การฟังปรารภธรรม การรับประเคนของพระสงฆ์ และการพิจารณาอาหารในบาตรก่อนฉัน ญาติโยมที่มาร่วมงานได้ทานข้าวก้นบาตร พร้อมรับฟังธรรมบรรยาย ในงานนี้ทั้งสมณะและฆราวาสได้ล้างจานด้วยตัวเองกันทุกคน ทั้งยังได้ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อีกไม่นานห้องปฏิบัติธรรมที่จัดแสดงภาพปริศนาธรรม แบบโรงมหรสพทางวิญญาณของสวนโมกขพลาราม ศาลาการเปรียญ สวนธรรม และอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมก็กำลังใกล้จะแล้วเสร็จตามลำดับ งานนี้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังทั้งฝ่ายวัดและฝ่ายสนับสนุนเพื่อช่วยกันสร้างวัดให้เป็นวัด เป็นวัดบันดาลใจที่จะส่งกระแสให้เกิดวัดบันดาลใจไปทั่วประเทศ

ทีมงานวัดบันดาลใจ
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทความที่เกี่ยวข้อง Related Article

เปิดตัวโครงการ “วัดบันดาลใจ” ๙ วัดต้นแบบพลิกพื้นที่ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ Launch the “Inspiring Temple” Project: 9 pilot temples changing life area creatively

ผังแม่บทโครงการ Project Master Plan

ภาพจำลองลานหิน Stone Courtyard Simulation

ภาพถ่ายวัดศรีทวี ๒๕๖๑ Wat Sritawee Photos 2018

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ Project Participants

กิจกรรม Activities

โพสต์ Posts