ทรงพระเจริญ

สำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ ๒
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)
โพสต์ Postข่าว News

เกี่ยวกับวัด About Us

วัดศรีทวี ? Wat Sritawee?

“วัดศรีทวีเป็นวัดการศึกษาที่เผยแผ่ธรรมเป็นการเฉพาะให้กับบุคคลทั่วไปและบุคคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดโครงการอบรมศีลธรรม ทางวัดได้เปิดอบรมกรรมฐานอยู่เป็นประจำตลอดทั้งปี วัดศรีทวีมีจุดเด่นในเรื่องของการเผยแผ่ธรรม คือ ประการที่หนึ่ง เน้นเรื่อง พระพุทธพจน์ โดยเป็นสื่อบอกจนกว่าชาวบ้านจะเกิดธรรมะอย่างแท้จริง ประการที่สอง วัดพยายามจะทำให้วัดเป็นวัดที่ร่มรื่น เย็นสบายจากธรรมชาติ คือต้นไม้ ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน เราต้องทำทั้งสองสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล เพราะทั้งสองสิ่งเป็นเป้าหมายหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

พระพุทธิสารเมธี
เจ้าอาวาสวัดศรีทวี

๑ ใน ๙ วัดบันดาลใจนำร่องของประเทศ 1 in 9 Pilot Inspiring Temples of Thailand

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ๑ ใน ๙ วัดนำร่องที่ได้รับคัดเลือกจากวัดทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการวัดบันดาลใจ เพื่อพลิกฟื้นคืนวัดให้กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โครงการนี้กำลังปรับพื้นที่ของวัดให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ เอื้อต่อการประกอบศาสนกิจและศาสนธรรมตามวิถีพุทธ พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาส ได้ร่วมกับภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา และชาวบ้าน จัดงานตักบาตรสาธิตตามแบบอย่างในสมัยพุทธกาลขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และมีผู้คนสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันงานมีกิจกรรมอันประกอบไปด้วย การสวดมนต์ทำวัตร การตักบาตรสาธิต การฟังพระธรรมเทศนา การรับศีล การฟังปรารภธรรม การรับประเคนของพระสงฆ์ และการพิจารณาอาหารในบาตรก่อนฉัน ญาติโยมที่มาร่วมงานได้ทานข้าวก้นบาตร พร้อมรับฟังธรรมบรรยาย ในงานนี้ทั้งสมณะและฆราวาสได้ล้างจานด้วยตัวเองกันทุกคน ทั้งยังได้ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อีกไม่นานห้องปฏิบัติธรรมที่จัดแสดงภาพปริศนาธรรม แบบโรงมหรสพทางวิญญาณของสวนโมกขพลาราม ศาลาการเปรียญ สวนธรรม และอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมก็กำลังใกล้จะแล้วเสร็จตามลำดับ งานนี้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังทั้งฝ่ายวัดและฝ่ายสนับสนุนเพื่อช่วยกันสร้างวัดให้เป็นวัด เป็นวัดบันดาลใจที่จะส่งกระแสให้เกิดวัดบันดาลใจไปทั่วประเทศ

ทีมงานวัดบันดาลใจ
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทความที่เกี่ยวข้อง Related Article

เปิดตัวโครงการ “วัดบันดาลใจ” ๙ วัดต้นแบบพลิกพื้นที่ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ Launch the “Inspiring Temple” Project: 9 pilot temples changing life area creatively

ผังแม่บทโครงการ Project Master Plan

ภาพจำลองหน้าวัด Front Yard Model

ภาพถ่ายวัดศรีทวี ๒๕๖๑ Wat Sritawee Photos 2018

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ Project Participants

กิจกรรม Activity

วิดีโอ Video

บทความ Article

ไหงได้ชื่อว่า พญาปีกเหล็ก ? (๑ มิ.ย. ๖๓) Why is it named the Iron Wing? (Jun 1, 2020)

ไหงได้ชื่อว่า พญาปีกเหล็ก ? (๑ มิ.ย. ๖๓) Why is it named the Iron Wing? (Jun 1, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich… ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๖๐๑_๓) ที่ถามทิ้งไว้เมื่อคืน ก่อนไปอ่านหนังสือ นอน หลับ มาตื่นก็เจอนี้ ที่ทยอยบอกว่าไม้นี้...

ขอเห็นต่าง ต่อศูนย์เรียนรู้ ที่วัดศรีทวี (๕ มี.ค. ๖๓) My Different Views on Sritawee Learning Center (Mar 5, 2020)

ขอเห็นต่าง ต่อศูนย์เรียนรู้ ที่วัดศรีทวี (๕ มี.ค. ๖๓) My Different Views on Sritawee Learning Center (Mar 5, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓เมื่อหลายเดือนก่อน หลังการหารือหลายอย่างกับ วัดบันดาลใจที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราชชมพู่ Pariyaporn...

คืออัฏฐารสแห่งเจดีย์หลวงข่วงเมือง (๗ ก.พ. ๖๓) The Great Buddha in the Great Chiang Mai Pagoda (Feb 7, 2020)

คืออัฏฐารสแห่งเจดีย์หลวงข่วงเมือง (๗ ก.พ. ๖๓) The Great Buddha in the Great Chiang Mai Pagoda (Feb 7, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช้าวันนั้น ทั้ง ๆ ที่ยังเช้ามากทว่าวัดเจดีย์หลวงตรงกลางเวียงก็เปิดพร้อม แถมมีคนมากันมากแล้ว โดยเฉพาะในพระวิหารใหญ่หน้าองค์เจดีย์ ......

ข่าว News

วิทยุวัดศรีทวีงดออกอากาศช่วงฝนฟ้าคะนอง

วิทยุวัดศรีทวีงดออกอากาศช่วงฝนฟ้าคะนอง

เพื่อรักษาสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จึงยุติการออกอากาศในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวีโทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘เวบไซต์ :...

ปรับเวลาออกอากาศสถานีวิทยุวัดศรีทวี  (จนกว่าจะเปลี่ยนแปลง)

ปรับเวลาออกอากาศสถานีวิทยุวัดศรีทวี (จนกว่าจะเปลี่ยนแปลง)

ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๒ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ได้ปรับเวลาออกอากาศดังต่อไปนี้ เปิดสถานี เวลา...

“ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๖ มิ.ย. ๖๓) (งด)

“ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๖ มิ.ย. ๖๓) (งด)

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกัน “ตักบาตรในสวน” เนื่องในโอกาสมหามงคล เดือนพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น....

จัดสร้างหอระฆังหลังใหม่ทดแทนหอระฆังหลังเดิม (๑๔ พ.ค. ๖๓)

จัดสร้างหอระฆังหลังใหม่ทดแทนหอระฆังหลังเดิม (๑๔ พ.ค. ๖๓)

ช่วงอยู่วัด หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดสร้างหอระฆังหลังใหม่ทดแทนหอระฆังหลังเดิมที่มีสภาพเก่า ชำรุดและไม่สามารถบูรณะได้ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท...

บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชา (๑-๗ พ.ค. ๖๓) (งด)

บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชา (๑-๗ พ.ค. ๖๓) (งด)

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชา ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครปฏิบัติธรรมได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวีโทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘เวบไซต์ : watsritawee.orgที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช...

ปฏิบัติธรรมหลักสูตรคุณแม่สิริ กรินชัย ***ฟรี*** (ทันทีที่โควิดทุเลา)

ปฏิบัติธรรมหลักสูตรคุณแม่สิริ กรินชัย ***ฟรี*** (ทันทีที่โควิดทุเลา)

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในหลักสูตรคุณแม่สิริ กรินชัย ๒๐-๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช *** ไม่มีค่าใช้จ่าย *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครปฏิบัติธรรมได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑,...

เติมบุญ Give

ตกแต่งฐานพระพุทธรูปและปูพื้นศาลาการเปรียญ Flooring Donation

ตกแต่งฐานพระพุทธรูปและปูพื้นศาลาการเปรียญ Flooring Donation

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนงานตกแต่งฐานพระพุทธรูปและงานปูพื้นทั้งภายในและภายนอกศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด “เติมบุญ”...

ตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญ Ceiling Donation

ตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญ Ceiling Donation

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามรายการที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ๑. งานปิดทับหลังคา จำนวน ๔๔๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๒,๕๐๐ บาท ๒. งานห่อหุ้มคาน จำนวน ๓๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๓,๐๐๐ บาท ๓....

กองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ Buddhism Radio Broadcasting Donation

กองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ Buddhism Radio Broadcasting Donation

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ “สื่อธรรมะ สาระเพื่อชุมชน” วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน-โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี :...

ปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัด Tree Donation

ปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัด Tree Donation

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัด ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี : วัดศรีทวีเลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด “เติมบุญ” ผ่านแอปของ “ทุกธนาคาร”...