ประวัติวัด Our History

พระประธานภายในพระอุโบสถวัดศรีทวี Our Principal Buddha Statute

พระประธานภายในพระอุโบสถเป็นสิ่งปลูกสร้างเพียงสิ่งเดียวที่อยู่คู่กับวัดศรีทวีมาตั้งแต่ต้น ศิลปะขององค์พระช่วยให้สันนิษฐานได้ว่า วัดศรีทวีถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๑๙๙๑ ถึง ๒๒๓๑ ตามบันทึกในทำเนียบการสร้างวัดของจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่แห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนตั้งขึ้นเป็นวัดในปีพุทธศักราช ๒๓๙๘ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้ชื่อว่า “วัดท่ามอญ” ทั้งนี้เพราะที่ตั้งวัดอยู่ติดกับท่าน้ำในบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวมอญ ซึ่งเข้ามาติดต่อค้าขายทางเรือกับชาวเมืองนครศรีธรรมราช ชาวมอญเป็นชนชาติที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงคาดว่าชนกลุ่มนี้ได้สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจขึ้น อันได้แก่ พระพุทธรูปและศาลาหลังเล็ก ๆ เพื่อประกอบการบุญต่าง ๆ ภายในชุมชน ทั้งยังได้จัดสร้างที่พักเอาไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้อยู่ประจำภายในชุมชนอีกด้วย วัดท่ามอญมีเจ้าอาวาสดูแลสืบต่อกันมาโดยตลอด และมีเจ้าอาวาสที่ได้ดำรงสมณศักดิ์เป็น “พระครูศรีสุธรรมรัต” ถึงสองรูป คือ พระครูศรีสุธรรมรัต (ห้องกิ้ม วุฑฺฒิํกโร) และ พระครูศรีสุธรรมรัต (ดำ ฐิตเปโม) พระศรีธรรมประสาธน์ (แบน คณฺฐาภรโน เปรียญ) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลานั้น (พุทธศักราช ๒๔๗๔ ถึง ๒๕๐๕) จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็น “วัดศรีทวี” โดยคำว่า “ศรี” ถูกนำมาจากพยางค์แรกของสมณศักดิ์ของท่านพระครูทั้งสอง ส่วนคำว่า “ทวี” ถูกแปลงมาจากคำว่า “ทวิ” ซึ่งแปลว่าสอง

ตามบันทึกใน จดหมายข่าววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก ฉบับที่ ๕๘ ประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ วัดศรีทวี (วัดท่ามอญ) ตั้งอยู่ติดกับวัดโพธิ์มอญ ซึ่งมีเนื้อที่ ๓ งาน ๖๑.๕๓ ตารางวา ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ถูกเปลี่ยนเป็นถนนข้ามไปยังสะพานยาว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดศรีทวี

บทความที่เกี่ยวข้อง Related Article

พระบัววัดศรีทวี Our Phra Bua

พระบัวเป็นสถูปเจดีย์หน้าประตูพระอุโบสถฝั่งตะวันตก ซึ่งอยู่ด้านหลังองค์พระประธาน สันนิษฐานว่าภายในเจดีย์มีพระพุทธรูป อัฐิของเจ้าอาวาสวัดศรีทวีในอดีต หรืออัฐิของคนในตระกูล “ณ นคร” บรรจุอยู่ ชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระบัวจึงได้ทำการบนบานศาลกล่าว เมื่อสิ่งที่บนบานดังกล่าวประสบผลสำเร็จก็กลับมาแก้บนโดยการปิดทอง ถวายพวงมาลัย ถวายน้ำแดงและน้ำดื่ม และผูกผ้าสี เป็นต้น พระบัวได้รับการนำมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำวัดศรีทวีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ดวงตราวัดศรีทวี Our Seal

หลักฐานการสร้างวัด Our Evidence

  • ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อปี พุทธศักราช ๒๓๙๘
  • ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ (โดยมีเนื้อที่กว้าง ๒๐ เมตร และยาว ๓๒ เมตร)
  • ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

ตำแหน่งที่ตั้งวัด Our Location

เลขที่ ๒๑๓๑/๘ ถนนราชดำเนิน ๑๒ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

ที่ดินของวัดและธรณีสงฆ์ Our Lands and Property

(จากโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๑๓๗๒ เล่มที่ ๗๑๔ หน้าที่ ๗๒ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

  • ทิศเหนือยาวประมาณ ๒.๔๐ เส้น จรดคลองท่าวัง
  • ทิศใต้ยาวประมาณ ๓.๑๐ เส้น จรดถนนราชดำเนิน ๑๒ (ชื่อเดิม ถนนท่าวัง-สะพานยาว แล้วเปลี่ยนเป็น ถนนเทวราช)
  • ทิศตะวันออกยาว ๔.๒๐ เส้น จรดถนนศรีทวี (ชื่อเดิม ตรอกท่ามอญ แล้วเปลี่ยนเป็น ถนนท่าวัง)
  • ทิศตะวันตกยาวประมาณ ๓.๘๕ เส้น จรดซอยหลังวัดศรีทวี
  • ได้รับที่ดินบริจาคในตำบลโพธิ์เสด็จ จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา
  • ได้รับที่ดินบริจาคในอำเภอปากพนัง จำนวน ๔๐ ตารางวา

การบูรณะพระอุโบสถวัดศรีทวี Restoration of Our Ordination Hall

ที่มา : พระครูสิริธรรมานุศาสน์, วัดศรีทวี, ครั้งที่ ๑ (นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๕๑-๕๖.

จากคำบอกเล่า พระอุโบสถหลังเดิมของวัดศรีทวีได้ถูกพายุพัดพังเสียหายในปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ จึงได้มีการรื้อถอนแล้วสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นในช่วงที่พระครูเหมเจติยานุรักษ์ (ห้องกิ้ม วุฑฒิํกโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส โดยมีภาพถ่ายดังต่อไปนี้ปรากฏไว้เป็นหลักฐาน