ปฏิบัติธรรม Practice Dhamma

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ ๒ (ธรรมยุต)

หลักปฏิบัติ
รักษาศีล ทำสมาธิ เจริญปัญญา ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย นั่งสมาธิและเดินจงกรม

เจ้าสำนัก
พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต-วัยวัฒน์)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์และเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยากรรับเชิญ
พระอาจารย์มานพ มานิโต
วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลาปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ)

  • คอร์ส ๓ วัน ๒ คืน
  • คอร์ส ๕ วัน ๔ คืน
  • คอร์ส ๗ วัน ๖ คืน
  • คอร์ส ๑ ถึง ๓ เดือน
  • อื่น ๆ (โปรดแจ้งทางวัด)

ระเบียบของผู้ปฏิบัติธรรม

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม
๑. มีศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว
๒. มีสุขภาพกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี ไม่ทุพพลภาพ
๓. ไม่มีเครื่องข้องกังวลใด ๆ ตลอดเวลาปฏิบัติธรรม
๔. สามารถรักษาศีล ๘ หรือศีล ๕ ได้
๕. มีอากัปกิริยาสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อย

ข้อห้ามของผู้ปฏิบัติธรรม
๑. ไม่ตกแต่งร่างกายด้วยของหอมและของมีค่า
๒. ไม่พกพาโทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติธรรม
๓. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดมารับประทานในห้องพักและห้องปฏิบัติธรรม
๔. ไม่สูบบุหรี่ในอาคารที่พักและห้องปฏิบัติธรรม
๕. ไม่เล่นไลน์ เล่นเกมส์ นัดเพื่อน ๆ มาพบปะเยี่ยมเยียน

ข้อพึงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรม
๑. พึงอดทนปฏิบัติธรรมให้ตลอดโครงการ
๒. พึงปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ ได้
๓. พึงละยศ ตำแหน่ง และฐานะ และมีความเสมอภาคกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ
๔. พึงพูดแต่น้อย และพูดด้วยถ้อยคำสุภาพ
๕. พึงสำรวมการกระทำทางกายอยู่ทุกขณะ

ตัวอย่างกำหนดการปฏิบัติธรรม คอร์ส ๓ วัน ๒ คืน

วันที่ ๑
๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล
๑๐.๐๐ น. ชมวิดีโอ ปลูกศรัทธา
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๑๓.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำ-นั่งสมาธิ ฟังธรรม
๒๑.๐๐ น. พัก หลับอย่างมีสติ

วันที่ ๒
๐๔.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐ น. บริหารกาย
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๐๙.๐๐ น. ธรรมบรรยาย
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๑๓.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
๒๑.๐๐ น. พัก หลับอย่างมีสติ

วันที่ ๓
๐๔.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐ น. บริหารกาย
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีปิด
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร/จัดสถานที่/เดินทางกลับ

ภาพตัวอย่างกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดศรีทวี

เหตุที่ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์

มีคนถามว่า ทำไมวัดศรีทวี ไม่รับสมัครบวชทางโทรศัพท์
 
ขอตอบคำถามอย่างนี้
 
ว่า…บางท่านสมัครบวชด้วยไม่ศรัทธา บวชเพื่อแก้ปัญหาของตน แก้สินบ่น แก้โชคชะตาไม่ดี ฯลฯ ไม่ได้บวชเพื่อปฏิบัติศีล ปฏิบัติธรรม ทำให้การบวชไม่เป็นไปตามหลักทางพระพุทธศาสนา จึงต้องสัมภาษณ์ ดูอุปนิสัย ความตั้งใจ ของผู้เข้าบวชก่อน จึงเจริญพรมาให้ทราบโดยสังเขป
 

ผู้สนใจสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่วัดศรีทวี (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์)

ติดต่อสอบถาม

พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org