ปฏิบัติธรรม Practice Dhamma

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ ๒ (ธรรมยุต)

หลักปฏิบัติ
รักษาศีล ทำสมาธิ เจริญปัญญา ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย นั่งสมาธิและเดินจงกรม

เจ้าสำนัก
พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต-วัยวัฒน์)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์และเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด
พระปลัดอัครพล อคฺคพโล-ทิพยมงคล

ระยะเวลาปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ)

  • หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน

  • หลักสูตร ๕ วัน ๔ คืน

  • หลักสูตร ๗ วัน ๖ คืน

  • หลักสูตร ๑ ถึง ๓ เดือน

  • อื่น ๆ (โปรดแจ้งทางวัด)

หมายเหตุ : ผู้บวชต้องบวชไม่น้อยกว่า ๓ วัน เช่น บวชวันที่ ๑๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. สามารถลาศีลได้วันที่ ๑๓ เวลา ๐๖.๐๐ น.

ระเบียบของผู้ปฏิบัติธรรม

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม
๑. มีศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว
๒. มีสุขภาพกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี ไม่ทุพพลภาพ
๓. ไม่มีเครื่องข้องกังวลใด ๆ ตลอดเวลาปฏิบัติธรรม
๔. สามารถรักษาศีล ๘ หรือศีล ๕ ได้
๕. มีอากัปกิริยาสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อย

ข้อห้ามของผู้ปฏิบัติธรรม
๑. ไม่ตกแต่งร่างกายด้วยของหอมและของมีค่า
๒. ไม่พกพาโทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติธรรม
๓. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดมารับประทานในห้องพักและห้องปฏิบัติธรรม
๔. ไม่สูบบุหรี่ในอาคารที่พักและห้องปฏิบัติธรรม

ข้อพึงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรม
๑. พึงอดทนปฏิบัติธรรมให้ตลอดโครงการ
๒. พึงปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ ได้
๓. พึงละยศ ตำแหน่ง และฐานะ และมีความเสมอภาคกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ
๔. พึงพูดแต่น้อย และพูดด้วยถ้อยคำสุภาพ
๕. พึงสำรวมการกระทำทางกายอยู่ทุกขณะ

ตัวอย่างกำหนดการปฏิบัติธรรม หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน

วันที่ ๑
๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล
๑๐.๐๐ น. ชมวิดีโอ ปลูกศรัทธา
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๑๓.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำ-นั่งสมาธิ ฟังธรรม
๒๑.๐๐ น. พัก หลับอย่างมีสติ

วันที่ ๒
๐๔.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐ น. บริหารกาย
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๐๙.๐๐ น. ธรรมบรรยาย
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๑๓.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
๒๑.๐๐ น. พัก หลับอย่างมีสติ

วันที่ ๓
๐๔.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐ น. บริหารกาย
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีปิด
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร/จัดสถานที่/เดินทางกลับ

ภาพตัวอย่างกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดศรีทวี

ผู้สนใจสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่วัดศรีทวี (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์)

ติดต่อสอบถาม

พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org