ค่านิยมของวัด Our Core Value

ภาษิต Motto

“สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ”

การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

The Gift of Truth Excels All Other Gifts.

ปรัชญา Philosophy

วัดศรีทวี มีจุดมุ่งหมายที่จะ :
สนับสนุนและเผยแผ่หลักพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และ
หล่อหลอมครรลองวิถีปฏิบัติแห่งการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีให้บังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ด้วยการ :
สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม,
พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งรื่นรมย์ทางใจแก่ผู้ใฝ่ธรรม และ
เชื่อมธรรมสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อสืบทอดความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา

Wat Sritawee aims to:
Support and distribute the doctrine of Buddhism and
Preach the way for being good Buddhists to be seen widely
By:
Supporting the education in Buddhist scriptures,
Developing this temple to be a place of pleasure for people who are interested in the Dhamma and
Connecting the Dhamma to communities for inheriting the sustainability of Buddhism.

วิสัยทัศน์ Vision

วัดศรีทวี :

เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

ชี้นำพุทธศาสนิกชนไทยด้วยปัญญา

เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล

เป็นอุทยานรวมใจของคนใฝ่ธรรม

 

Wat Sritawee:

Is excellent in managing the education in Buddhist scriptures.

Guides Thai Buddhists with wisdom.

Distributes Buddhism widely and distantly.

Is a spiritual park for Dhamma practitioners.

พันธกิจ Mission

วัดศรีทวี :

(๑) ดูแล จัดการศึกษา ถ่ายโอนองค์ความรู้เกี่ยวกับพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร เพื่อสืบทอดหลักพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

(๒) เผยแผ่หลักพระธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนไทยเพื่อสร้างสังคมชาวพุทธที่แข็งแกร่ง และสามารถครองตนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต

(๓) สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศเพื่อพัฒนางานด้านพระพุทธศาสนา

(๔) พัฒนาและปรับปรุง สิ่งก่อสร้างและงานศาสนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจของสงฆ์และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธาใฝ่ธรรมในวัด

 

Wat Sritawee:

(1) Looks after, manages education for and transfers knowledge about Buddhist scriptures to Buddhist monks and novices for inheriting the doctrine of Buddhism.

(2) Distributes the doctrine of Buddhism to Thai Buddhists for building a strong Buddhist society where people live by having Buddhism principles as their spiritual anchor.

(3) Builds cooperation among Buddhist organization networks at community, provincial, regional and national levels for developing Buddhism-related work.

(4) Develops and Improves constructions and religious equipment for supporting activities of the monks and facilitating the devout Buddhists who are interested in the Dhamma in this temple.