ค่านิยมของวัด Our Core Value

ภาษิต Motto

“สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ”

ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

The Gift of Truth Excels all other Gifts.

ปรัชญา Philosophy

เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
Distribute the doctrine of Buddhism

หล่อหลอมการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
Form characteristics of a good Buddhist

สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม
Support the education in Buddhist scriptures

พัฒนาแหล่งปฏิบัติธรรมให้กับชุมชน
Develop a Dhamma practice center for community

วิสัยทัศน์ Vision

เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
Is excellent in managing the education in Buddhist scriptures

ชี้นำพุทธศาสนิกชนไทยด้วยปัญญา
Guide Thai Buddhists with wisdom

เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล
Distribute Buddhism widely and distantly

เป็นอุทยานรวมใจของคนใฝ่ธรรม
Is a spiritual park for Dhamma practitioners

พันธกิจ Mission

๑. ดูแล จัดการศึกษา และถ่ายโอนองค์ความรู้เกี่ยวกับพระปริยัติธรรมแก่ภิกษุ-สามเณร เพื่อสืบทอดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
1. Look after, manage education for and transfer knowledge about Buddhist scriptures to Buddhist monks and novices for inheriting the doctrine of Buddhism

๒. เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนไทย เพื่อสร้างสังคมชาวพุทธที่แข็งแกร่งและสามารถดำรงชีวิตได้โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
2. Distribute the doctrine of Buddhism to Thai Buddhists for building a strong Buddhist society where people live by having Buddhism principles as their spiritual anchor

๓. สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
3. Build cooperation among Buddhist organization networks at community, provincial, regional and national level for developing Buddhism-related work

๔. พัฒนาและปรับปรุง สิ่งปลูกสร้างและศาสนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจของสงฆ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใฝ่ธรรมที่มาวัด
4. Develop and improve constructions and religious equipment for supporting activities of Buddhist monks and facilitating devotees and Dhamma practitioners who visit our temple