ติดต่อวัด Contact Us

เจ้าอาวาส Prelate

พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.)
Phra Puttisarametee (Suvit Achito)

๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑
(+66) 081-370-5991

๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
(+66) 075-341-248

siri@watsritawee.org

ข้อความถึงเจ้าอาวาส Message to the Prelate

2 + 15 =

รองเจ้าอาวาส Vice Prelate

พระปลัดอัครพล อคฺคพโล
Phra Palad Akaraphol Akkaphalo

๐๘๖-๐๑๐-๕๒๒๕
(+66) 086-010-5225

สถานีวิทยุ Radio Station

๐๗๕-๓๔๒-๙๔๑
(+66) 075-342-941

ผู้ดูแลเวบไซต์ Website Administrator

ที่อยู่ Address

๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
2131/8 Devaraj Road, Tha Wang, Muang, Nakorn Sri Dhammaraj, 80000, Thailand

บัญชีธนาคาร Bank Account

ธนาคารกรุงไทย Krungthai Bank

—————

ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี
Account Name: Wat Sritawee

เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓
Account Number: 801-1-41509-3

—————

ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี (เพื่อเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ)
Account Name: Wat Sritawee (for Buddhism Radio Broadcasting)

เลขบัญชี : ๔๘๗-๐๓๓๑-๔๑๑
Account Number: 487-0331-411

—————

Swift Code: KRTHTHBK

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ผ่านแอปของทุกธนาคาร
or, scan this QR Code through any mobile banking app