ติดต่อวัด Contact Us

เจ้าอาวาส Prelate

พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.)
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
siri@watsritawee.org

Phra Puttisarametee (Suvit Achito)
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
siri@watsritawee.org

ข้อความถึงเจ้าอาวาส Message to the Prelate

8 + 8 =

รองเจ้าอาวาส Vice Prelate

พระปลัดอัครพล อคฺคพโล
โทร. ๐๘๖-๐๑๐-๕๒๒๕

Phra Palad Akaraphol Akkaphalo
Tel. (+66) 086-010-5225

สถานีวิทยุ Radio Station

โทร. ๐๗๕-๓๔๒-๙๔๑
Tel. (+66) 075-342-941

ผู้ดูแลเวบไซต์ Website Administrator

ที่อยู่ Address

๒๑๓๑/๘ ถนนราชดำเนิน ๑๒ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
2131/8, Rajdamnern Road 12, Tha Wang, Muang, Nakorn Sri Dhammaraj, 80000, Thailand

เติมบุญ Give

ธนาคารกรุงไทย Krungthai Bank

Swift Code: KRTHTHBK

บัญชีวัดศรีทวี Wat Sritawee Account

เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓
Account Number: 801-1-41509-3

บัญชีวัดศรีทวี (เพื่อการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ) Wat Sritawee Account (for Dhamma Radio Broadcasting)

เลขบัญชี : ๔๘๗-๐-๓๓๑๔๑-๑
Account Number: 487-0-33141-1

บัญชีวัดศรีทวี (เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์) Wat Sritawee Account (for Landscape Improvement)

เลขบัญชี : ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
Account Number: 389-0-22683-3 or scan the QR Code