ติดต่อวัด Contact Us

เจ้าอาวาส Prelate

พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.)
Phra Puttisarametee (Suvit Achito)

๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑
(+66) 081-370-5991

๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
(+66) 075-341-248

siri@watsritawee.org

ข้อความถึงเจ้าอาวาส Message to the Prelate

13 + 15 =

รองเจ้าอาวาส Vice Prelate

พระปลัดอัครพล อคฺคพโล
Phra Palad Akaraphol Akkaphalo

๐๘๖-๐๑๐-๕๒๒๕
(+66) 086-010-5225

สถานีวิทยุ Radio Station

๐๗๕-๓๔๒-๙๔๑
(+66) 075-342-941

ผู้ดูแลเวบไซต์ Website Administrator

ที่อยู่ Address

๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
2131/8 Devaraj Road, Tha Wang, Muang, Nakorn Sri Dhammaraj, 80000, Thailand