สถานีวิทยุ Radio Station

ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์สามารถติดตั้งแอปวิทยุวัดศรีทวีได้ที่ กูเกิลเพลย์
แจ้งปัญหาในการรับฟัง โทร. ๐๗๕-๓๔๒-๙๔๑

Android mobile phone users can install Wat Sritawee radio app at Google Play.
Report problems in listening Tel. 075-342-941

ประวัติสถานี Station History

อาคารเวสสะโกศล Vessakosol Building

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานีวิทยุชุมชนเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สถานีวิทยุแห่งนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ณ อาคารเวสสะโกศล ซึ่งเป็นอาคารขนาด ๔×๑๒ เมตร โดยแบ่งพื้นที่ภายในอาคารออกเป็น ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องควบคุมและจัดรายการ ๑ ห้อง ห้องรับแขก ๑ ห้อง และห้องเก็บเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ ๑ ห้อง เครื่องส่งสัญญาณวิทยุของวัดซึ่งมีกำลัง ๕๐๐ กิโลวัตต์ สามารถส่งสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ในภาคใต้ตอนกลาง ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี

วัดศรีทวีได้รับประกาศเกียรติคุณจากมติเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เพื่อแสดงว่า สถานีวิทยุแห่งนี้เป็นสถานีวิทยุแห่งชาติและสังคม คลื่นธรรมะและประชาชน เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จัดรายการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๒.๐๐ นาฬิกา เน้นธรรมะ ๑๐ ชั่วโมง สาระความรู้ทั่วไป (เช่น ข่าวเศรษฐกิจ กฎหมาย และสุขภาพ เป็นต้น) ๒ ชั่วโมง และรายการบันเทิง ๕ ชั่วโมง

รายการวิทยุที่พระพุทธิสารเมธีเป็นผู้ดำเนินรายการ คือ รายการ “ธรรมะรับอรุณ” ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๖.๐๐ นาฬิกา และรายการ “เปิดใจใส่ธรรมะ” ออกอากาศในวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๑ นาฬิกา ถึง ๐๙.๐๐ นาฬิกา ทั้งสองรายการได้รับความนิยมจากผู้คนในชุมชนตลอดมา

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง Related Video

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News

บริจาคที่เกี่ยวข้อง Related Donate

บุคคลากร ๒๕๖๖ Personnel 2023

ผู้บริหารสถานีวิทยุฝ่ายบรรพชิต Radio Station Executive Board Member, Priest

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุฝ่ายบรรพชิต

พระพุทธิสารเมธี

เจ้าอาวาสวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษาสถานีวิทยุฝ่ายบรรพชิต

พระธรรมกิตติเมธี

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร
ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต)

พระธรรมวชิรากร

เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต)

พระราชปริยัติเวที

เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (มหานิกาย)

พระราชวิสุทธิกวี

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เสด็จ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าคณะภาค ๑๖ (ธรรมยุต)

พระเมธีวชิราภิรัต

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

 

ผู้บริหารสถานีวิทยุฝ่ายคฤหัสถ์ Radio Station Executive Board Member, Layman

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุฝ่ายคฤหัสถ์

คุณณัฐวุฒิ แย้มอิ่ม

รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุฝ่ายคฤหัสถ์

ดร.สันติ อุนจะนำ

ที่ปรึกษาสถานีวิทยุฝ่ายคฤหัสถ์

คุณพัทยา ทองเสภี

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณกฤตษญา ตระบันพฤกษ์

ผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.อ.อรุณ ศุภรัตนดิลก

อ.เพื่อม พิทักษ์

 

กรรมการบริหารสถานีวิทยุ Radio Station Board Member

อ.กาญจนา เรืองช่วย

นายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช

อ.บัณฑิต สุทธมุสิก

คุณเฉลิม จิตรามาศ

คุณพรชัย โชติวรรณ

นักจัดรายการวิทยุชาย Radio Host, Male

พระมหาบวร ปวรธมฺโม

เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (มหานิกาย)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (มหานิกาย)

พระปลัดสุธรรมรัตน์ สุจิณฺโณ

เจ้าอาวาสวัดบูรณาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณเสน่ห์ สิงห์นุ้ย

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

คุณศิริศักดิ์ จันทรักษ์

นักวิชาการวัฒนธรรม

คุณสิริชัย ศรีปลอด

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

คุณยงยุทธ พลชะติน

คุณสุเทพ ศุภจิตตากร

คุณชุติพนธ์ โภคากรณ์

คุณศาสตรา รัตนรัตน์

อ.ชำนาญ นำนาผล

นักจัดรายการวิทยุหญิง Radio Host, Female

คุณวนิดา จิตตั้ง

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

คุณมลินีนัน ณัฐศรีวัฒน

 คุณจรวยรัตน์ บุญชูวงศ์

คุณผานิต พร้อมประเสริฐ

คุณอุทัย เพ็งล่อง

อ.ผ่องศรี กาญจนามัย

อ.ฐาปนีย์ กาละกาญจน์

คุณปัทมาสน์ บูชา

คุณจิตตนา หนูณะ

เจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุ Radio Station Staff

คุณกณวรรธน์ เภรีฤกษ์

คุณชาญยุทธ ชลสงคราม

คุณมงคลเทพ สุกใส

ผังรายการ ๒๕๖๖ Broadcast Schedule 2023

ช่วงเช้า (๐๕.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น.) Early Morning (05:00 am - 08:00 am Local time)

๐๕.๐๐ น. ธรรมะรับอรุณ | ภาษาราชการ | พระพุทธิสารเมธี

๐๖.๐๐ น. จันทร์-ศุกร์ : ธรรมประกาศ | ภาษาราชการ | พ.อ.อรุณ ศุภรัตนดิลก (เทปรายการ)

๐๖.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : ร่มโพธิ์ | ภาษาราชการ | พ.อ.อรุณ ศุภรัตนดิลก (เทปรายการ)

๐๗.๐๐ น. ข่าว | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม ๙๓.๕ เมกะเฮิรตซ์

๐๗.๓๐ น. จันทร์-อังคาร : ธรรมะเพื่อสุขภาพ | ภาษาราชการ | อ.ผ่องศรี กาญจนามัย

๐๗.๓๐ น. พุธ-ศุกร์ : สารคดีรักบ้านเกิด | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี

๐๗.๓๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : ข่าว | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม ๙๓.๕ เมกะเฮิรตซ์

ช่วงสาย (๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.) Late Morning (08:00 am - 12:00 am Local time)

๐๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม ๙๓.๕ เมกะเฮิรตซ์

๐๘.๐๑ น. จันทร์-พฤหัสบดี : เปิดใจใส่ธรรมะ | ภาษาท้องถิ่น | พระพุทธิสารเมธี, คุณอุทัย เพ็งล่อง

๐๘.๐๑ น. ศุกร์ : สร้างสรรค์เมืองนคร | ภาษาราชการ | ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๐๘.๐๑ น. เสาร์ : พูดจาภาษาไทย | ภาษาท้องถิ่น | อ.เพื่อม พิทักษ์

๐๘.๐๑ น. อาทิตย์ : นานาสาระจากวัดพระมหาธาตุ | ภาษาราชการ | คุณเฉลิม จิตรามาศ

๐๙.๐๐ น. เสียงธรรมจากพุทธสมาคม | ภาษาราชการ, ภาษาท้องถิ่น | อ.กาญจนา เรืองช่วย, อ.เพื่อม พิทักษ์ (ผู้ควบคุมรายการ)

๐๙.๐๐ น. จันทร์-อังคาร : พุทธสมาคม (ผู้จัดรายการ)

๐๙.๐๐ น. พุธ : สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช, วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้จัดรายการ)

๐๙.๐๐ น. พฤหัสบดี : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (ผู้จัดรายการ)

๐๙.๐๐ น. ศุกร์ : พุทธสมาคม (ผู้จัดรายการ)

๐๙.๐๐ น. เสาร์ : อ.ชำนาญ นำนาผล (ผู้จัดรายการ)

๐๙.๐๐ น. อาทิตย์ : อ.สุเทพ ศุภจิตากร, นายศาสตรา รัตนรัตน์ (ผู้จัดรายการ)

๑๐.๐๐ น. จันทร์-ศุกร์ : สัพเพเหระ | ภาษาท้องถิ่น | อ.บัณฑิต สุทธมุสิก

๑๐.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : กฎแห่งกรรม | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี

๑๑.๐๐ น. อนุรักษ์ศิลปินภาคใต้ | ภาษาท้องถิ่น | สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี

ช่วงบ่าย (๑๒.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.) Afternoon (12:00 pm - 06:00 pm Local time)

๑๒.๐๐ น. จันทร์-ศุกร์ : บทสวดมนต์พระพุทธเจ้าชนะมาร | ภาษาบาลี, ภาษาราชการ | สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี

๑๒.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : ครบเครื่องเรื่องรายวัน | ภาษาท้องถิ่น | คุณอุทัย เพ็งล่อง

๑๓.๐๐ น. จันทร์-ศุกร์ : ที่นี่มีธรรม-ทำ | ภาษาราชการ | คุณปัทมาสน์ บูชา, คุณจิตตนา หนูณะ

๑๓.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : พระสูตรจากพระไตรปิฎก | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี

๑๔.๐๐ น. จันทร์-ศุกร์ : ลูกทุ่งแสงธรรม | ภาษาท้องถิ่น | คุณพรชัย โชติวรรณ

๑๔.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : เสียงอ่านพระไตรปิฎก | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี

๑๕.๐๐ น. ธรรมะนิทาน | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี

๑๖.๐๐ น. จันทร์*-ศุกร์ : เสียงอ่านพระไตรปิฎก | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี

๑๖.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : ธรรมบรรยาย | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี

* จันทร์แรกและจันทร์สุดท้ายของเดือน : ธรรมะกับสังคม | ภาษาราชการ | คุณมาลินีนัน ณัฐศรีวัฒน

๑๗.๐๐ น. จันทร์-ศุกร์ : ธรรมะกับอารมณ์เพลง | ภาษาราชการ |

๑๗.๐๐ น. จันทร์ : อ.สุเทพ ศุภจิตากร

๑๗.๐๐ น. อังคาร : พระมหาบวร ปวรธมฺโม

๑๗.๐๐ น. พุธ : คุณอุทัย เพ็งล่อง

๑๗.๐๐ น. พฤหัสบดี : อ.ชำนาญ นำนาผล

๑๗.๐๐ น. ศุกร์ : อ.ผ่องศรี กาญจนามัย

๑๗.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : ศรีธรรมาสู่ประชาชน | ภาษาราชการ | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ช่วงค่ำ (๑๘.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.) Evening (08:00 pm - 22:00 pm Local time)

๑๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม ๙๓.๕ เมกะเฮิรตซ์

๑๘.๐๑ น. ทำวัตรเย็น | ภาษาบาลี, ภาษาราชการ | สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี

๑๙.๐๐ น. บทสวดเจริญพระพุทธมนต์ | ภาษาบาลี | สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี

๒๐.๐๐ น. ข่าว | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม ๙๓.๕ เมกะเฮิรตซ์

๒๐.๓๐ น. ธรรมะจากนครบาล | ภาษาราชการ | พระธรรมกิตติเมธี

๒๑.๐๐ น. ธรรมะก่อนนอน | ภาษาราชการ | สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี

๒๒.๐๐ น. ปิดสถานี