สถานีวิทยุชุมชนสำหรับเผยแผ่พระธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาของวัดศรีทวีก่อตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๕๔๘ ณ อาคารเวสสะโกศล วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ภายในอาคารซึ่งมีขนาด ๔×๑๒ เมตร ออกเป็น ๓ ห้อง สำหรับจัดเป็นห้องควบคุมและจัดรายการ ห้องรับแขก และห้องเก็บเครื่องส่งสัญญาณวิทยุที่มีกำลัง ๕๐๐ กิโลวัตต์ ส่งสัญญาณวิทยุครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี

วัดศรีทวีได้รับประกาศเกียรติคุณจากมติเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เพื่อแสดงว่า เป็นสถานีวิทยุแห่งชาติและสังคม คลื่นธรรมะและประชาชน ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ (FM 103.25 MHz) จัดรายการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ นาฬิกา เน้นธรรมะ ๑๐ ชั่วโมง สาระความรู้ทั่วไป (เช่น ข่าวเศรษฐกิจ กฎหมาย และสุขภาพ) ๒ ชั่วโมง และรายการบันเทิง ๕ ชั่วโมง

สำหรับรายการวิทยุที่พระพุทธิสารเมธีเป็นผู้ดำเนินรายการ คือ รายการ “ธรรมะรับอรุณ” ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ ถึง ๐๖.๐๐ นาฬิกา และรายการ “เปิดใจใส่ธรรมะ” ออกอากาศวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๑ ถึง ๐๙.๐๐ นาฬิกา ทั้งสองรายการได้รับความนิยมจากผู้คนในชุมชนตลอดมา

กำหนดการออกอากาศ

๐๕.๐๐ น. ธรรมะรับอรุณ (พระพุทธิสารเมธี) (ภาษาราชการ)

๐๖.๐๐ น. จันทร์-ศุกร์ : ธรรมะประกาศ (พ.อ.อรุณ ศุภรัตนดิลก) (ภาษาราชการ)

๐๖.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : ร่มโพธิ์ (พ.อ.อรุณ ศุภรัตนดิลก) (ภาษาราชการ)

๐๗.๐๐ น. ข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (FM 93.5 MHz) (ภาษาราชการ)

๐๗.๓๐ น. จันทร์-อังคาร : ธรรมะเพื่อสุขภาพ (อ.ผ่องศรี กาญจนามัย) (ภาษาราชการ)

๐๗.๓๐ น. พุธ-ศุกร์ : สารคดีรักบ้านเกิด (ภาษาราชการ)

๐๗.๓๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : ข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (FM 93.5 MHz) (ภาษาราชการ)

๐๘.๐๐ น. เพลงชาติ

๐๘.๐๑ น. จันทร์-พฤหัสบดี : เปิดใจใส่ธรรมะ (พระพุทธิสารเมธี) (ภาษาท้องถิ่น)

๐๘.๐๑ น. ศุกร์ : สวัสดีเมืองนคร (ผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช) (ภาษาราชการ)

๐๘.๐๑ น. เสาร์ : พูดจาภาษาไทย (อ.เพื่อม พิทักษ์ และ อ.พันธ์ แพทย์รัตน์)

๐๘.๐๑ น. อาทิตย์ : เพลงธรรมะ เพลงลูกกรุง และเพลงลูกทุ่ง

๐๙.๐๐ น. เสียงธรรมจากพุทธสมาคม (ภาษาราชการ และ ภาษาท้องถิ่น)

๐๙.๐๐ น. (จันทร์ : พุทธสมาคม และ อ.ฐาปนีย์ กาละกาญจน์)

๐๙.๐๐ น. (อังคาร : พุทธสมาคม)

๐๙.๐๐ น. (พุธ : สนง.พระพุทธศาสนา จ.นครศรีธรรมราช)

๐๙.๐๐ น. (พฤหัสบดี : มมร.ศรีธรรมโศกราช)

๐๙.๐๐ น. (ศุกร์-อาทิตย์ : พุทธสมาคม)

๑๐.๐๐ น. ศิลป์ใต้ให้ข่าว (คุณอนันต์ บุญธรรม) (ภาษาท้องถิ่น)

๑๒.๐๐ น. จันทร์-ศุกร์ : สัพเพเหระ (อ.บัณฑิต สุทธมุสิก) (ภาษาท้องถิ่น)

๑๒.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : ครบเครื่องเรื่องรายวัน (คุณอุทัย เพ็งล่อง) (ภาษาท้องถิ่น)

๑๓.๐๐ น. จันทร์-ศุกร์ : ลูกทุ่งแสงธรรม (คุณพรชัย โชติวรรณ) (ภาษาท้องถิ่น)

๑๓.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : เพลงจากสถานี (ภาษาราชการ)

๑๔.๐๐ น. จันทร์-ศุกร์ : ลูกทุ่งแสงธรรม (คุณพรชัย โชติวรรณ) (ภาษาท้องถิ่น)

๑๔.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : เสียงอ่านพระไตรปิฎก (ภาษาราชการ)

๑๕.๐๐ น. ธรรมะนิทาน (ภาษาราชการ)

๑๖.๐๐ น. จันทร์*-ศุกร์ : เสียงอ่านพระไตรปิฎก (ภาษาราชการ)

๑๖.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : ธรรมบรรยาย (ภาษาราชการ)

* จันทร์แรกและจันทร์สุดท้ายของเดือน : ธรรมะกับสังคม (คุณมาลินีนัน ณัฐศรีวัฒน) (ภาษาราชการ)

๑๗.๐๐ น. จันทร์-ศุกร์ : ธรรมะกับอารมณ์เพลง (คุณเฉลิม จิตรามาศ) (ภาษาราชการ)

๑๗.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ : ศรีธรรมาสู่ประชาชน (มมร.ศรีธรรมโศกราช) (ภาษาราชการ)

๑๘.๐๐ น. เพลงชาติ

๑๘.๐๑ น. ทำวัตรเย็น (ภาษาบาลี และ ภาษาราชการ)

๑๘.๓๐ น. บทสวดเจริญพระพุทธมนต์ (ภาษาบาลี)

๒๐.๐๐ น. ข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (FM 93.5 MHz) (ภาษาราชการ)

๒๐.๒๐ น. ธรรมะจากนครบาล (พระธรรมกิตติเมธี–เฟซบุ๊ก ไลฟ์) (ภาษาราชการ)

๒๑.๐๐ น. ธรรมะก่อนนอน (ภาษาราชการ)

๒๒.๐๐ น. ปิดสถานี

อาคารเวสสะโกศล