รายละเอียด ๑

ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๒ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ได้ปรับเวลาออกอากาศดังต่อไปนี้

เปิดสถานีเวลา ๐๖.๐๐ น. และปิดสถานีเวลา ๒๐.๓๐ น.

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๓ เม.ย. ๒๕๖๓      ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓

รายละเอียด ๒

ตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ได้ปรับเวลาออกอากาศดังต่อไปนี้

เปิดสถานีเวลา ๐๕.๐๐ น. และปิดสถานีเวลา ๒๐.๓๐ น.

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  watsritawee      ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

รายละเอียด ๓

ตามประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จึงออกอากาศเป็นปกติ คือ

เปิดสถานีเวลา ๐๕.๐๐ น. และปิดสถานีเวลา ๒๒.๐๐ น.

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

  watsritawee      ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๓