กฎระเบียบการปกครอง Governing Rule and Regulation

หมวดที่ ๑ ว่าด้วยการบรรพชาอุปสมบท

๑. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

๒. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่ไม่บกพร่องทั้งทางจิตใจและทางเพศ

๓. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด ยกเว้นบุหรี่

๔. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่ไม่พิการหรือทุพพลภาพ

๕. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่ไม่สักยันต์จนตัวลายพร้อย

๖. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องอยู่วัดก่อนบวชเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน

๗. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเรียนรู้พระธรรมวินัยในทางพระพุทธศาสนา

๘. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเปล่งคำขอบวชได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและชัดเจน

๙. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทยินยอมที่จะครองเพศบรรพชิตไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนขอลาสิกขาบท

หมวดที่ ๒ ว่าด้วยการอยู่ในวัด

๑. พระภิกษุสามเณรที่ย้ายมาจากวัดอื่น ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสของวัดนั้น ๆ มาด้วย

๒. พระภิกษุสามเณรต้องทำกิจวัตรเช้าเย็นทุกวัน ยกเว้นอาพาธหรือมีกิจจำเป็น

๓. พระภิกษุสามเณรต้องบิณฑบาตรทุกวัน ยกเว้นอาพาธหรือมีกิจจำเป็น

๔. พระภิกษุสามเณรต้องรักษาความสะอาดของลานวัด ที่พัก และห้องน้ำ อยู่เป็นนิจ

๕. พระภิกษุสามเณรต้องรักษาสมบัติของสงฆ์ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด

๖. พระภิกษุสามเณรต้องฉันอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงฉัน ทั้งมื้อเช้าและมื้อเพล

๗. พระภิกษุสามเณรต้องเชื่อฟังเจ้าอาวาสและเคารพพระเถระตามลำดับพรรษาและ/หรืออาวุโส

๘. พระภิกษุสามเณรต้องสำรวมกายวาจาและนุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อย

๙. พระภิกษุสามเณรต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาสหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสก่อนไปพักค้างแรมที่อื่น

๑๐. พระภิกษุสามเณรต้องศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมจนจบชั้นสูงสุดและแผนกบาลีตามสติปัญญา

๑๑. ห้ามพระภิกษุสามเณรใช้โทรศัพท์มือถือขณะฉันอาหารหรือกำลังปฏิบัติกิจนิมนต์

หมวดที่ ๓ ว่าด้วยการฉันภัตตาหารของพระภิกษุสามเณร

๑. เราจักฉันอาหารโดยเคารพ

๒. เมื่อฉันอาหาร เราจักแลดูแต่ในภาชนะใส่อาหาร

๓. เราจักไม่ตักข้าวเลอะขอบจาน

๔. เราจักไม่เอาข้าวสุกปิดแกงและกับข้าวด้วยหวังได้มาก

๕. เราจักไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่เกินไป

๖. เราจักทำคำข้าวให้กลมกล่อม

๗. เมื่อคำข้าวยังไม่ถึงปาก เราจักไม่อ้าปากไว้รอท่า

๘. เราจักไม่พูดขณะที่มีคำข้าวอยู่ในปาก

๙. เราจักไม่โยนคำข้าวเข้าปาก

๑๐. เราจักไม่ฉันกัดคำข้าว

๑๑. เราจักไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ย

๑๒. เราจักไม่ฉันพลางสะบัดมือพลาง

๑๓. เราจักไม่ฉันให้เมล็ดข้าวหรืออาหารตกเรี่ยราดลงบนพื้น

๑๔. เราจักไม่ฉันแลบลิ้นเลียอาหาร

๑๕. เราจักไม่ฉันดังจับ ๆ

๑๖. เราจักไม่ฉันดังซูด ๆ

๑๗. เราจักไม่ฉันเลียริมฝีปาก

๑๘. เราจักไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะใส่น้ำ

หมวดที่ ๔ ว่าด้วยอาคันตุกะและการต้อนรับอาคันตุกะ

๑. อาคันตุกะผู้มาขอพักต้องแสดงเอกสารสำคัญต่อเจ้าอาวาสทุกครั้ง

๒. การต้อนรับอาคันตุกะผู้เป็นญาติหรือมิตร ต้องแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบทุกครั้ง

๓. การต้อนรับคฤหัสถ์เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรทุกรูป

๔. ห้ามพระภิกษุสามเณรคลุกคลีด้วยหมู่คณะทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์

๕. ห้ามพระภิกษุสามเณรต้อนรับคฤหัสถ์ทั้งชายและหญิงในห้องนอน

กติกาวัดศรีทวี

๑. หลังจากกลับจากบิณฑบาตรพระภิกษุสามเณรทุกรูปต้องกวาดลานวัดและทำความสะอาดบริเวณวัด

๒. พระภิกษุสามเณรทุกรูปต้องลงทำวัตรเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. และทำวัตรค่ำเวลา ๑๗.๕๕ น.

๓. ในวันพระ พระภิกษุสามเณรทุกรูปต้องลงทำวัตรเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำเวลา ๑๗.๕๕ น. และทำกัมมัฏฐาน

๔. เงินที่ผู้มีศรัทธาถวายให้กับวัด จากทุก ๆ พิธีกรรม ต้องนำเข้ากองกลาง เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการของพระภิกษุสามเณร

๕. พระภิกษุสามเณรต้องเอื้อเฟื้อต่อภิกษุชราและ/หรืออาพาธ และสามเณรอาพาธ

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

พระพุทธิสารเมธี
เจ้าอาวาสวัดศรีทวี