ผู้บันทึก : พระพุทธิสารเมธี
เผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

น้ำตกและสระน้ำนี้เป็นที่อาศัยของปลา. เป็นความสมบูรณ์แห่งธรรมชาติ. เป็นสมบัติของพุทธศาสนิกชน.

โปรดระวังไม่ให้เด็กลงเล่นน้ำ. ไม่เดินบนขอบสระ. ไม่กระโดดข้ามไปมา. ไม่ให้อาหารแก่ปลาโดยเด็ดขาด.

ผู้บันทึก : พระพุทธิสารเมธี
วันบันทึก : ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓