รายละเอียด

พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app