รายละเอียด

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระมารดา ซึ่งหลังให้ประสูติได้ ๗ วัน ก็สวรรคต แล้วไปเป็นเทพบุตรในสวรรค์


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app