รายละเอียด

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า “เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา” แล้วพระบิดาทรงนิพพาน


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app