รายละเอียด

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า “สังขารเสื่อมไปเป็นธรรมดา จงทำประโยชน์ให้ครบ โดยไม่ประมาท” แล้วปรินิพพาน


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app