รายละเอียด

พระพุทธเจ้าตรัสว่า หลังพระองค์ปรินิพพาน พระธรรมและพระวินัยจะเป็นศาสดาของชาวพุทธ


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app