รายละเอียด

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดสุภัททะว่า “ถ้าภิกษุยังปฏิบัติตามมรรค ๘ โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์”


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app