รายละเอียด

หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ โกณฑัญญะบรรลุธรรมเป็นท่านแรก


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app