รายละเอียด

พระพุทธเจ้าตรัสบอกพระอานนท์ว่า ผิวพรรณของพระองค์ผ่องใสที่สุด ๒ ครั้ง ก่อนตรัสรู้และก่อนปรินิพพาน


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app