พระพุทธเจ้า The Buddha

พระพุทธเจ้า ๑๘ The Buddha 18

พระพุทธเจ้า ๑๘ The Buddha 18

พระพุทธเจ้าแบ่งมนุษย์ออกเป็นสี่กลุ่ม ตามประเภทดอกบัว มีกลุ่มที่สามารถรับรู้ธรรมได้ จึงรับอาราธนาให้แสดงธรรมบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๑๗ The Buddha 17

พระพุทธเจ้า ๑๗ The Buddha 17

๓ ธิดาพญามารใช้ความอยาก ความลุ่มหลงและความริษยา ทำลายตบะของพระพุทธเจ้า แต่ไม่ประสบผลสำเร็จบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๑๖ The Buddha 16

พระพุทธเจ้า ๑๖ The Buddha 16

พระโพธิสัตว์ทรงตรัสรู้ ทุกข์ สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ วิธีอยู่กับความทุกข์ และวิธีปฏิบัติไม่ให้เกิดทุกข์บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๑๕ The Buddha 15

พระพุทธเจ้า ๑๕ The Buddha 15

พระแม่ธรณีบีบมวยผม น้ำซึ่งพระโพธิสัตว์ทรงกรวดอุทิศส่วนกุศลหลังให้ทานจึงท่วมกองทัพพญามารบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๑๔ The Buddha 14

พระพุทธเจ้า ๑๔ The Buddha 14

พญามารทำทุกวิถีทางเพื่อแย่งชิงรัตนบัลลังก์ของพระโพธิสัตว์ แต่ไม่สำเร็จบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๑๓ The Buddha 13

พระพุทธเจ้า ๑๓ The Buddha 13

พระโพธิสัตว์ทรงระลึกถึงบารมี ๑๐ ทัศ เป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๑๒ The Buddha 12

พระพุทธเจ้า ๑๒ The Buddha 12

พระโพธิสัตว์ทรงรับหญ้าคานำมาปูรองนั่งแล้วตั้งสัตย์ว่า "แม้เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้"บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๑๑ The Buddha 11

พระพุทธเจ้า ๑๑ The Buddha 11

พระโพธิสัตว์ทรงอธิษฐาน "หากจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ถาดข้าวมธุปายาสจงลอยทวนน้ำ"บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๑๐ The Buddha 10

พระพุทธเจ้า ๑๐ The Buddha 10

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสแด่พระโพธิสัตว์ก่อนทรงตรัสรู้บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking app

พระพุทธเจ้า ๙ The Buddha 9

พระพุทธเจ้า ๙ The Buddha 9

พระโพธิสัตว์ทรงพระสุบิน ๕ ประการ เป็นลางบอกเหตุให้ทรงทราบว่าจะได้ตรัสรู้และได้ประกาศสัจจธรรมบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๘ The Buddha 8

พระพุทธเจ้า ๘ The Buddha 8

พระโพธิสัตว์ทรงระลึกถึงการขึงสายพิณ สายที่ขึงได้ตึงพอดีเท่านั้นที่ให้เสียงไพเราะ จึงเลิกอดอาหารทรมานตนเองบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๗ The Buddha 7

พระพุทธเจ้า ๗ The Buddha 7

พราหมณ์พยากรณ์ ๒ แง่ คือ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ หรือ เป็นศาสดาเอกของโลก โกณฑัญญะบอกว่าแง่หลังบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...