รายละเอียด

พระพุทธเจ้าแบ่งมนุษย์ออกเป็นสี่กลุ่ม ตามประเภทดอกบัว มีกลุ่มที่สามารถรับรู้ธรรมได้ จึงรับอาราธนาให้แสดงธรรม


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app