รายละเอียด

พระโพธิสัตว์ทรงระลึกถึงการขึงสายพิณ สายที่ขึงได้ตึงพอดีเท่านั้นที่ให้เสียงไพเราะ จึงเลิกอดอาหารทรมานตนเอง


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app