รายละเอียด

พระโพธิสัตว์ทรงอธิษฐาน “หากจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ถาดข้าวมธุปายาสจงลอยทวนน้ำ”


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app