ท่านพุทธทาส Buddhadasa

ท่านพุทธทาส ๒ Buddhadasa 2

ท่านพุทธทาส ๒ Buddhadasa 2

ปัญหาบางอย่างหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของปัญหาทั้งหมด มันแก้ไม่ได้ด้วยเงิน มันต้องแก้ด้วยธรรมะ เพราะมันเป็นเรื่องทางจิตใจ พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๑ Buddhadasa 1

ท่านพุทธทาส ๑ Buddhadasa 1

เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน เมื่อเจ้ามา มือเปล่า แล้วเจ้าจะเอาอะไร เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...