รายละเอียด

เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน เมื่อเจ้ามา มือเปล่า แล้วเจ้าจะเอาอะไร เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา

พุทธทาสภิกขุ


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app