ท่านพุทธทาส Buddhadasa

ท่านพุทธทาส ๐๑๓ Buddhadasa 013

ท่านพุทธทาส ๐๑๓ Buddhadasa 013

ถ้าไม่มีความทุกข์แล้ว จะสร้างความสุขขึ้นบนรากฐานอะไร จงขอบใจความทุกข์เสียบ้าง พุทธทาสภิกขุ

ท่านพุทธทาส ๐๑๒ Buddhadasa 012

ท่านพุทธทาส ๐๑๒ Buddhadasa 012

หยุด เย็น ยอม อย่านึกถึงอะไรมากกว่า ไอ้ความที่มันว่าง สงบเย็น หยุดกันได้ ยอมกันได้ ถ้าคนมันมีตัวกูของกู มันไม่รู้จักยอมใคร...

ท่านพุทธทาส ๐๑๑ Buddhadasa 011

ท่านพุทธทาส ๐๑๑ Buddhadasa 011

โชคร้าย ไม่ได้มาจากเทวดา ผีสาง อะไรที่ไหน แต่มาจาก ความประมาท ไม่รอบคอบ ของบุคคลนั้น ๆ เอง...

ท่านพุทธทาส ๐๐๙ Buddhadasa 009

ท่านพุทธทาส ๐๐๙ Buddhadasa 009

การให้อภัย ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่การให้อภัยนั้น อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ พุทธทาสภิกขุ

ท่านพุทธทาส ๐๐๗ Buddhadasa 007

ท่านพุทธทาส ๐๐๗ Buddhadasa 007

ไม่มีอะไรน่าเกลียด เท่ากับการดัดจริต วางท่าทำให้น่ารัก ชนิดตบตาผู้อื่น พุทธทาสภิกขุ

ท่านพุทธทาส ๐๐๖ Buddhadasa 006

ท่านพุทธทาส ๐๐๖ Buddhadasa 006

จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า เขาก็ตามใจตัวเองในบางอย่าง เหมือนที่เราเคยกระทำ พุทธทาสภิกขุ

ท่านพุทธทาส ๐๐๕ Buddhadasa 005

ท่านพุทธทาส ๐๐๕ Buddhadasa 005

อยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่า เราดี เด่น ดัง อะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่า เราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง นั่นแหละถูกต้อง และเป็นสุขแท้...

ท่านพุทธทาส ๐๐๒ Buddhadasa 002

ท่านพุทธทาส ๐๐๒ Buddhadasa 002

ปัญหาบางอย่างหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของปัญหาทั้งหมด มันแก้ไม่ได้ด้วยเงิน มันต้องแก้ด้วยธรรมะ เพราะมันเป็นเรื่องทางจิตใจ...