ในหลวงรัชกาลที่ ๙ King Rama IX

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๔ King Rama IX 14

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๔ King Rama IX 14

“…การเขียนเรื่องใด ๆ จะเป็นแนวใดก็ตาม จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ และจะเป็นโทษได้ทั้งนั้น แล้วแต่วิธีการเขียนที่ประพันธ์หรือที่เรียบเรียง ถ้ามีความคิดที่ดีที่ชอบธรรมอยู่ แล้วเขียนลงไปด้วยความสามารถก็เป็นคุณได้…” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๓ King Rama IX 13

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๓ King Rama IX 13

“…หนังสือพิมพ์ เป็นกำลังของบ้านเมือง ถ้าหากว่าใช้กำลังในทางที่ดีก็จะทำให้บ้านเมืองไปในทางที่ดี แต่ถ้าใช้กำลังในทางที่เรียกว่าไม่ดี ก็จะทำให้บ้านเมืองเป็นไปในทางที่ไม่ดี จึงต้องระมัดระวังและต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์ที่ดี และต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ความเสียสละ บ้าง...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๒ King Rama IX 12

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๒ King Rama IX 12

“…การประชาสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชน หรือให้ประชาชนเข้าใจสัมพันธ์กัน และงานกิจการต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เกือบทั้งนั้น ถ้าทุกคนตั้งใจทำเพื่อให้ผลที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ก็เชื่อได้ว่า ส่วนรวมจะอยู่เย็นเป็นสุข…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๑ King Rama IX 11

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๑ King Rama IX 11

“…ทุกคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองดูคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้น แต่ละคนจะต้องรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๐ King Rama IX 10

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๐ King Rama IX 10

“…การทำงานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว ยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการทำงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดย ง่ายดายและรวดเร็ว…” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๙ King Rama IX 9

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๙ King Rama IX 9

“…การทำงานด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้น เป็นการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท้ และบุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแล้ว ย่อมสามารถจะพัฒนางานส่วนรวมของชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ดังประสงค์…” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๘ King Rama IX 8

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๘ King Rama IX 8

“…ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้ เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว เราทำเป็นประเทศที่สงบ ประเทศที่มีคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริง ๆ...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๗ King Rama IX 7

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๗ King Rama IX 7

“…การทำงานยากลำบากกว่าการเรียน การเรียนนั้น เรียนตามหลักสูตรหรือเรียนวิชาต่าง ๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยจัดลำดับให้ แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้ จำจะต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเอง ในอันที่จะทำสิ่งใด อย่างไร เมื่อใด หากไม่รู้จักพิจารณาใช้ให้ถูกช่องถูกโอกาส...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๖ King Rama IX 6

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๖ King Rama IX 6

“…เศรษฐกิจพอเพียง…จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้…” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๕ King Rama IX 5

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๕ King Rama IX 5

“…เกียรติและความสำเร็จ เกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแต่ละคน ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่…” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๔ King Rama IX 4

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๔ King Rama IX 4

“…เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนเขาให้เป็นคนดี…” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ครูวิทย์ อนันตะ เมื่อคราวเสด็จประพาสทางเหนือ๑ มีนาคม ๒๕๐๑บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๓ King Rama IX 3

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๓ King Rama IX 3

“…เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันและความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น…”...