ในหลวงรัชกาลที่ ๙ King Rama IX

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๒ King Rama IX 002

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๒ King Rama IX 002

“…หลักการสำคัญประการหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จและเจริญก้าวหน้าได้แท้จริง คือการไม่ทำตัว ทำความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไม่ตรี ยินดีประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ…” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๑ King Rama IX 001

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๑ King Rama IX 001

“…ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ...