รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนงานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดวัดศรีทวี เพื่อใช้เป็นสถานที่บำรุงสุขภาพของผู้สูงวัย ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ หรือคิวอาร์โค้ด

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee, to be used as a place for maintaining the health of the elderly. You could make a donation at Wat Sritawee or donate via Krungthai Bank–Nakorn Sri Thammarat City Hall, Account Name: Wat Sritawee, Account Number: 389-0-22683-3, Swift Code: KRTHTHBK or the QR Code.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๕ ก.พ. ๒๕๖๔ Feb 5, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๒ Detail 2

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Friday, February 12, 2021

  watsritawee      ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๔ Feb 12, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Thursday, February 25, 2021

  watsritawee      ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ Feb 25, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Monday, March 1, 2021

  watsritawee      ๑ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 1, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๕ Detail 5

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Wednesday, March 3, 2021

  watsritawee      ๓ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 3, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๖ Detail 6

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Friday, March 12, 2021

  watsritawee      ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 12, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๗ Detail 7

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Saturday, March 13, 2021

  watsritawee      ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 13, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๘ Detail 8

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Saturday, March 20, 2021

  watsritawee      ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 20, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๙ Detail 9

สวน ภัทรธรรม ณ วัดศรีทวี เป็นสวนเพื่อสุขภาพ ขณะนี้กำลังดำเนินการ ทาสีเสา ปรับพื้นที่ และ วางระบบทางเท้า
Bhataradham Park at Wat Sritawee is a garden for health. Right now, its columns are being painted, its area is being reconfigured and its sidewalk system is being laid.

  watsritawee      ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 27, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๑๐ Detail 10

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Thursday, April 1, 2021

  watsritawee      ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 1, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๑๑ Detail 11

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Saturday, April 11, 2021

  watsritawee      ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 11, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๑๒ Detail 12

กิจกรรมตักบาตรในสวนภัทรธรรม ด้านหน้าวัดศรีทวี เนื่องในวันสงกรานต์สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี
Giving Alms in Bhataradham Park in front of Wat Sritawee on Songkran Day has been completed successfully.

  watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 13, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๑๓ Detail 13

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Tuesday, April 14, 2021

  watsritawee      ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 14, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๑๔ Detail 14

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Friday, April 16, 2021

  watsritawee      ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 16, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๑๕ Detail 15

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Thursday, April 22, 2021

  watsritawee      ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 23, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๑๖ Detail 16

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Monday, April 26, 2021

  watsritawee      ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 26, 2021      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๑๗ Detail 17

แผนพัฒนาวัดศรีทวี ด้านภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ โดยรื้ออาคารด้านหน้าวัด เป็นสวน สวนภัทรธรรม เพื่อเป็นทัศนายภาพให้กับวัดสำเร็จเรียบร้อย ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่านที่ร่วมกันบริจาคทุนในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธุ ขอความสุขความเจริญจงเกิดมีกับทุก ๆ ท่าน

Wat Sritawee development plan in landscape and scenery has successfully replaced our front building with a park, Bhataradham Park, for our new outlook. We would like to thank everyone who has contributed to making the donation in this time. Sadhu, Sadhu, Sadhu, may happiness and prosperity be with you all.

  watsritawee      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021