รายละเอียด ๑ Detail 1

งานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีสำเร็จเรียบร้อยแล้ว วัดศรีทวีจึงปิดรับบริจาคเมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน และขอคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านสุขสมหวังในทุกประการ

Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee has been successfully completed. Wat Sritawee, therefore, closed the donation on Tuesday, November 1, 2022. Wishing blessings to everyone and may Phra Sri Rattana Tri bless you all to be happy and fulfilled in all respects.​

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ May 19, 2020      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๒ Detail 2

วัดศรีทวีกำลังดำเนินการติดตั้งฐานบัวรอบข้างศาลาการเปรียญ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
We are Installing Pedestals Around the Sermon Hall of Wat Sritawee. This process is scheduled to be completed by April, 2022.

  watsritawee      ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 10, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, April 10, 2022

  watsritawee      ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 10, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๔ Detail 4

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, April 12, 2022

  watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 13, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๕ Detail 5

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, April 16, 2022

  watsritawee      ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 16, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๖ Detail 6

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, April 17, 2022

  watsritawee      ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 18, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๗ Detail 7

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, April 18, 2022

  watsritawee      ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 18, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๘ Detail 8

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, April 20, 2022

  watsritawee      ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 21, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๙ Detail 9

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, April 24, 2022

  watsritawee      ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 24, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๑๐ Detail 10

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, April 25, 2022

  watsritawee      ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 25, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๑๑ Detail 11

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, April 26, 2022

  watsritawee      ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 26, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๑๒ Detail 12

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, April 28, 2022

  watsritawee      ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 28, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๑๓ Detail 13

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, April 29, 2022

  watsritawee      ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 30, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๑๔ Detail 14

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, May 3, 2022

  watsritawee      ๓ พ.ค. ๒๕๖๕ May 3, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๑๕ Detail 15

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, May 5, 2022

  watsritawee      ๕ พ.ค. ๒๕๖๕ May 5, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๑๖ Detail 16

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, May 15, 2022

  watsritawee      ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ May 16, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๑๗ Detail 17

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, May 19, 2022

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ May 19, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๑๘ Detail 18

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, May 20, 2022

  watsritawee      ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕ May 20, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๑๙ Detail 19

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, May 21, 2022

  watsritawee      ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๕ May 21, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๒๐ Detail 20

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, May 22, 2022

  watsritawee      ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕ May 22, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๒๑ Detail 21

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, May 24, 2022

  watsritawee      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕ May 24, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๒๒ Detail 22

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, June 30, 2022

  watsritawee      ๗ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 7, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๒๓ Detail 23

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, July 10, 2022

  watsritawee      ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 12, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๒๔ Detail 24

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, October 5, 2022

  watsritawee      ๕ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 5, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๒๕ Detail 25

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, October 6, 2022

  watsritawee      ๖ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 6, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๒๖ Detail 26

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, October 8, 2022

  watsritawee      ๙ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 9, 2022      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๒๗ Detail 27

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, October 13, 2022

  watsritawee      ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ Jan 31, 2023      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๒๘ Detail 28

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, October 15, 2022

  watsritawee      ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 1, 2023      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๒๙ Detail 29

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, October 16, 2022

  watsritawee      ๒ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 2, 2023      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๓๐ Detail 30

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, October 19, 2022

  watsritawee      ๒ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 2, 2023      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๓๑ Detail 31

ความก้าวหน้างานติดตั้งฐานบัวและปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Installing Pedestals and Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, October 23, 2022

  watsritawee      ๓ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 3, 2023      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024