ที่มา : https://www.silpa-mag.com…
ผู้เขียน : ปดิวลดา บวรศักดิ์
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

เคยสงสัยไหมว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” หรือ “พระเจ้าตากสินมหาราช” พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ทรงมี พระมเหสี เจ้าจอมมารดา กี่พระองค์ ?

ไม่เป็นที่แน่ชัดว่า แท้จริงแล้ว “พระเจ้าตาก” ทรงมี พระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม กี่พระองค์ เนื่องจากบางพระองค์อาจไม่ได้ถูกบันทึกรายชื่อหรือกล่าวถึง เพราะไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาสืบสาย หรือไม่ได้มีบทบาทด้านการเมืองมากนัก

หากอ้างอิงจาก ลำดับสกุลเก่า บางสกุล ภาคที่ ๔ สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี (ฉะบับร่าง) จะพบว่ามีการอ้างถึงพระมเหสี เจ้าจอมมารดา ของพระเจ้าตากไว้เพียง ๗ ท่าน ได้แก่

อ่านต่อได้ที่ https://www.silpa-mag.com/history/article_125380