ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

ออสิบนิ้วลูกยกขึ้นประนม
ยอบังคมถวายพระบูชา
ลูกจุดธูปตามเทียนเวียนบุปผา
อีก *ลาชา หมากพลูคู่เงินทอง
ว่าวันนี้มาไหว้พระธาตุเจ้า
ยอดแพรวพราวพรรณพรายแลผุดผ่อง
พระสุวรรณมาลิกแลเรืองรอง
ลูกจะซร้องพระเจดีย์เขียนบางแก้ว
พระธาตุเจ้าคู่เมืองพุทธาคาร
ตั้งตระหง่านกลางโคกแลเพริศแพร้ว
มีพระด้านนั่งรอบขอบเป็นแนว
กำแพงแก้วล้วนพระปฎิมา
ลูกกรายกราบราบแทบเบื้องพระบาท
พระชินราชบวรสัมพุทธา
พระโปรดสัตว์เวไนยในแหล่งหล้า
เกิดปัญญาเห็นธรรมในโลกีย์
ขอพระบารมีพระสัมโพธิ์
ชูปัญโญของข้าให้สง่าศรี
ขอรังสีพระธาตุในพระเจดีย์
โปรดมาที่เกล้าเกศของปวงข้า
กาลนี้ปวงข้ามาร้องมารำ
จับระบำเป็นพระพุทธะบูชา
เชิญพุทธคุณกั้นเกศโนรา
ปวงมาราเภทภัยจงถอยหนี
สองหัตถ์กราบไหว้พระธรรมเจ้า
เชิญมาเข้าตบแต่งแห่งพระกายี
พระวินัยพระสูตรลูกขอชุลี
อีกพระคัมภีร์พระอภิธรรม
ขอพระวินัยมาเป็นเกราะเพชร
กันกายเสร็จลูกยาทุกเช้าค่ำ
ขอพระสูตรเจ้าเข้ามาประจำ
เป็นธุรำสายสร้อยแสงสังวาลย์
ขอพระปรมัตถ์ทั้งสัตตะอรรถ
มาบัญญัติเป็นปัญญาให้ฉาดฉาน
เชิญพระธรรมเจ้าเข้ามาภิบาล
กันเภทพาลอันตรายทั้งสิบทิศ
กราบสามเคารพถึงพระศรีสงฆ์
ท่านดำหรงพระธรรมอันไพศิษฐ์
ขอสังฆะบารมีมาจำจิต
สรรพการกิจสำเร็จเป็นสิทธิชัย
ลูกไหว้ไปถึงพระโพธิญาณ
พระศรีอาริย์หน่อโพธิ์พุทธวิสัย
พระอยู่สันตุสิตโพธาลัย
พระเมตไตรญขอโปรดทอดพระญาณ
ลูกไหว้ถึงพระเจ้าอยู่ในโบสถ์
แย้มพระโอษฐ์โปรดเกล้าทรงสำราญ
ลูกไหว้พระบรรทมท้ายวิหาร
ให้โปรดปรานศัพท์เสียงลูกเรียกหา
ลูกไหว้พระในธรรมศาลา
พระเมตตาแก่เราเหล่ามโนรา
ลูกยอไหว้พระด้านทั้งซ้ายขวา
พระปราการกำแพงพุทธเจดีย์
ลูกไหว้พระแม่ทวดในมณฑป
มาบรรจบพระพรด้วยไมตรี
ลูกไหว้พระสองพี่น้องในพฤกษี
โปรดปรานีย่างเท้าเข้ามาอวยพร
ลูกยอไหว้พระเจ้าแก้วคุลา
ให้พ่อมาเทศนาแก่นิกร
ทีนี้ลูกเข้ามานั่งไหว้วอน
จะยอกรไหว้พระครูผู้ประสาท
ลูกกราบเบื้องปฐมให้ได้ยิน
พระครูอินทร์โมฬีศรีนันทะราช
ตัวลูกน้อยเลื่อมใสขอภิวาท
ขอประกาศพระคุณในบุญญา
ลูกสุภาพไหว้พระครูกาแก้ว
ให้เสียงแจ้วถึงโสตพระบูรพา
ลูกไหว้พระครูการามสังฆา
ท่านรักษาพระธาตุทิศทักษิณ
ลูกยอไหว้ท่านพระครูกาชาด
ท่านประภาสปัจฉิมแดนทั้งสิ้น
ลูกไหว้พระครูกาเดิมให้ได้ยิน
ประจำถิ่นอยู่เบื้องฝ่ายอุดร
ลูกไหว้สงฆ์ราชคู่บุรินทร์
พระครูอินทร์เมาฬีศรีญาณสาคร
ท่านได้ซ่อมพระธาตุในกาลก่อน
เมื่อตอนพระเจ้าเสือขึ้นครองเมือง
ลูกกราบพระครูกาเดิมท่านปาน
มาประทานปัญญาให้ลือเลื่อง
ลูกกราบพระครูกาเดิมเพิ่มประเทือง
มาย่างเยื้องปกปักพิทักษา
มโนราไหว้ครบจบสิ้นพระแล้ว
ลูกขอแผ้วไหว้ปวงพระเทวา
จำจะต้องเปลี่ยนบทยกข้อวันทา
เทวดาศักดิ์สิทธิ์ฤทธิไกร
สองหัตถ์นมัสพระนางธรณี
ลูกขอที่ร่ายรำได้อาศัย
พระคงคาโพสพอุษายอดใย
ลูกขอไหว้บูชาพระมารดา
กาศถึงพระภูมิเจ้ากรุงพาลี
ปัถวีนาคาเข้ามารักษา
ลูกกาศปวงภุมมัฐเทวดา
เมขลามหาลาภมหาไชย
ลูกกาศถึงพระนางโภควัชดี
ขอวันนี้เชิญแม่มาปราศัย
พระเสื้อเมืองทรงเมืองเรืองวิชัย
หลักกรุงไกรเข้ามาโมทนา
ลูกเชิญท้าวทวยเทพทั้งสิบทิศ
ให้มาชิดมาใกล้ลูกไหว้หา
กาศถึงพระฤๅษีมุนีในราวป่า
พราหมณาจารย์เข้ามาอวยพร
ลูกไหว้พระอาทิตย์พระจันทร์เจ้า
ดาวพระเคราะห์ทั้งเจ็ดแลนิกร
ไหว้พระเพลิงพระพายไปเสียก่อน
ถึงไหว้วอนพระยมแลพระกาฬ
ลูกกาศพระเวสสุกรรมมาตุหลี
ทั้งมนตรีแลท้าวโลกบาล
กาศพระพุยพระไพรอันกล้าหาญ
พระอีศาณพระอินทร์ไนรฤตี
กาศถึงพระพรหมถ้วนชั้นโสฬส
มาให้หมดลูกกาศในวันนี้
พระอิศวรนารายณ์เจ้าภพธาตรี
พระอุมาเทวีมาให้สิ้น
กาศทั้งพระสัสดีพระคชเชนทร์
ถ้วนสุเมรเทวาชั้นพรหมมินทร์
ลูกขอยอไหว้ไปครบฟ้าดิน
ขอชินชัยยะแก่เหล่าโนรา
ลูกขอบังคมพระเจ้ากรุงทอง
เจ้าท้าวครองสทิงพระพารา
ไหว้พระยากุมารนายคชชา
มาโปรดข้าให้พ้นทั้งเคราะห์ภัย
ลูกกราบพระแม่นางเลือดขาว
โหม้เราชาวประชากราบสมาศัย
พระแม่ทรงบุญญาก้องเกริกไกร
สร้างวัดไปทั่วแดนแคว้นแผ่นดิน
ลูกกาศไหว้ถึงเจ้าฟ้าคอลาย
พ่อยอดชายขอให้พ่อได้ยิน
ลูกกราบบังคมเจ้าท้าวโกสินทร์
จอมนครินทร์พระเจ้าสายฟ้าฟาด
ถวายบังคมพระแม่ศรีมาลา
พระคู่ฟ้าพระจักรีอธิราช
ลูกขอยอไหว้แม่ดอกปทุมมาศ
พระนามพิลาศแม่นวลทองสำลี
เวียงกลางบางแก้วแต่ก่อนเป็นเมือง
เจริญรุ่งเรืองลือไปทั่วธาตรี
นาฎยาโนราเกิดแต่เมืองนี้
แม่นวลทองสำลีประดิษฐ์ท่ารำ
ลูกไหว้พระโอรสแม่นวลวิมล
นามพระเทพสิงหลแลงามขำ
พ่อเจ้ากินนรได้สอนระบำ
สั่งสอนธรรมไปทั่วในดินดอน
ลูกไหว้พระยาธรรมรังคัล
ท่านสร้างสรรค์พระธาตุแต่กาลก่อน
ตาสามโมยายเพชรลูกขอพร
มาอาทรช่วยเหลือเกื้อลูกยา
ไหว้สองพ่อหมอเฒ่าเจ้าสะดำ
มาประจำขวาซ้ายแก่ปวงข้า
กาศพ่อหมอเฒ่าแก่นสะดำขวา
คุ้มคชาพลายคชวิไชยมณฑล
กาศพ่อหมอสีเทพนายควาญซ้าย
คุ้มพลายตลับพลับแก้วจินดา
กาศถึงทวดศักดิ์สิทธิ์ทั่วแดนเมืองลุง
ให้หมายมุ่งมาตามลูกเรียกหา
วันนี้ลูกรำถวายเจติยา
ขอเทวามาช่วยอวยพระพร