รายละเอียด ๑

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำป้ายตู้บริจาค รวมทั้งหมด ๒ ป้าย โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ๔๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒

  watsritawee      ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๕