รายละเอียด ๑

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ
งานประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ตรงกับแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๕

ด้วยวัดศรีทวีได้จัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศผลบุญให้กับอดีตเจ้าอาวาสและพระเถรานุเถระ ตลอดถึงผู้มีอุปการคุณแก่วัดเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ในปีนี้ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าด้วย เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญที่ยังค้าง ให้แล้วเสร็จ เพื่อได้ประกอบศาสนกิจต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญบุญ และทอดผ้าป่าในครั้งนี้โดยทั่วกัน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้ประสาทพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญตลอดกาลนานเทอญ ฯ

กำหนดการ
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ตรงกับแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๕

เวลา ๐๙.๓๐ น.
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๔๐ น.
ถวายผ้าป่า และภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร
เสร็จพิธี ขอเรียนเชิญคณะผู้ร่วมงานรับประทานอาหาร

ประธานคณะกรรมการ

นางสาวจิระพรรณ โชติกุลวัฒนา

คณะกรรมการ

รศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม และครอบครัว
นางสาววนิดา จรุงชัยศรี
นางสาวภาสกร น้อยวิไล
นายสยาม – นางเยาวภา ศิริธร
นายปรีชา – นางกุญชญา รัตนพงศ์กุล
นายอนุชา – นางอุไร รัตนพงศ์กุล
นางสาวธัญญทิพย์ บดินทร์ชุติวัฒน์

คณะคุณแม่ปราณี

นางปราณี สุทธินนท์
ดร.นิรุตติ สุทธินนท์
นางสาวจันทพร ตันหยี
นายองอาจ สุทธินนท์
นางสาวพรรณนภา เจิดสกุล
นายกัมปนาท สุทธินนท์
นางสุวรรณา สุทธินนท์
นายศุภชัย สุทธินนท์
นายศุภสัณห์ สุทธินนท์
นายศิราวุธ สุทธินนท์
คุณจิภาดา ศรีใหม่ และครอบครัว
คุณกลิสรา สังข์สิงห์ และครอบครัว
คุณเชาวลิต ศรีใหม่ และครอบครัว
คุณรติภรณ์ วิสุทธกุล
คุณพิศิษฐ์ เดชไชยยาศักดิ์
คุณพรพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์
คุณภูมิพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์
คุณมัญชุมาศ รัตนโกมล และครอบครัว
นางสาวสมพร น้อยวิลัย

คณะพุทธบริษัทวัดศรีทวี

นายอดุลย์ เกสรสิทธิ์
คุณกาญจนา เรืองช่วย
คุณแม่ยุพิน ฐาปนพันธ์นิติกุล
คุณแม่สุวิน นกแก้ว
คุณจงกล สุวรรณบริบาล
คุณอรุณชัย – คุณจันทนี ไชยพานิช
คุณยงยุทธ มานะจิตต์
คุณโสมนัส – คุณอมรรัตน์ ตัณฑนันท์
คุณกระแสร์ มุสิกวงศ์
คุณกระสินธุ์ การุญ
คุณณัฐสุด ตรีสัตยพันธุ์ และลูก ๆ
คุณประสาน เรืองดิษฐ์ และภรรยา
คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
ชุมชนท่ามอญ
ร้อยตำรวจตรีหญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน
คุณโกศล บุญมั่น และสกุลบุญมั่น
คุณเจริญศรี ชาติเชื้อสกุลลี้ และลูก ๆ
คุณสุนันท์ สายพงษ์พรรณ
คุณสมจิตร – คุณเตี้ยน ภูมิศรี
คุณสมพร – คุณจิตตรา อมรกล
คุณอวยพร นราพงศ์
คุณนัทธมน ผลใหม่
อาจารย์สันติ อุนจะนำ
คุณประเสริฐ – คุณยุวสา แสงงาม
คุณเจริญศรี ชาติเชื้อสกุลลี้
คุณบุญพา เชี่ยวชล
คุณอมร เมืองโต
คุณเกษร แซ่ภู่
คุณสงบ พงษ์ขจร และลูก ๆ
คุณประสาน เรืองดิษฐ์ และครอบครัว
คุณสมเกียรติ พริกไทย และครอบครัว
คุณสุเมธ รัตนวรรณ และครอบครัว
คุณณัฐวุฒิ แย้มอิ่ม และครอบครัว
คุณจิตต์ – คุณเสริมศักดิ์ เพ็ญทอง
อ.บัณฑิต สุทธมุสิก และครอบครัว
อ.กิตติ – อ.ปัญจพร ดวงศิริ
คุณวิวัฒน์ – คุณอ้อยฤทัย ประวีณวรกุล
ร้านนครสังฆภัณฑ์
คุณมัณฑนา ลี้อารีย์วงศ์
อ.สุวิทย์ – อ.วีรวรรณ วงศ์พิศาล
คุณอรทัย บ่อสุวรรณ
คุณศรีเมฆ ตู้ลารักษ์
คุณบุญเสริม – คุณอาภา อาทรวิริยะกุล
คุณอรพิมวดี สิริธรรม และครอบครัว
อ.เทวี ดอกไม้หอม
คุณแม่บุญเรือง จันทร์ภักดี
นายเจริญ พุ่มนุ่ม
คุณอุไรพร เกษรสิทธิ์
คุณแม่พูลผล นราพงศ์

คณะกรรมการผ้าป่า-คณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดศรีทวี

คุณแม่เอิบ ไชยพจน์
คุณสมภพ – คุณศุภลักษณ์ ไชยพจน์
ร้านเวิร์ค ดี ค้าส่ง
คุณสุพล – คุณวรรณดี เพ็ญกุลจารีต
ร้านวรรณดีเครื่องครัว วรรณดีค้าส่ง
คุณเกียรติศักดิ์ – คุณสุนีย์ เกตุแก้ว
ร้านสุนีย์ ฮาร์ดแวร์ ปอ ฮาร์ดแวร์
คุณสุเมตร์ – คุณจรรยา ไชยปรปักษ์
ร้าน ๒๐ บาท บ้านตาล
ร้อยตำรวจตรี สำราญ – คุณวิภาดา รำเทียมเมฆ
ร้านวรรณดี ผลไม้
คุณวิวัฒน์ – คุณอ้อยฤทัย ประวีณวรกุล
ร้านนครสังฆภัณฑ์
คุณอำนาจ – คุณสุจารี ศุภกานต์
ร้านเวิร์ค ดี เอ็กซ์เพรส
พันตำรวจโท เสรี พิมเสน
คุณสุชีพ เชี่ยวชล และครอบครัว
คุณภาวิดา นิยะกิจ และครอบครัว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนำพาไฟเบอร์กลาส
คุณเมตตา สุขแก้ว
คุณสุวิมล สันติเวชรัศมี
คุณศรีเมฆ ตู้ลารักษ์
คุณศิวกร นิธิมงคลทรัพย์
คุณทวิช จิตรไพบูลย์

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี
หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕      ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 16, 2022

รายละเอียด ๒

วัดศรีทวีกำลังจัดเตรียมสถานที่สำหรับงานบำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคีในวันพรุ่งนี้

  watsritawee      ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓

วัดศรีทวีได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมสำหรับงานบำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคีในวันพรุ่งนี้

  watsritawee      ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕