รายละเอียด ๑

ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการ การพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ได้ทุกวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

รายละเอียด ๒-๕๐

กรุณากดลิ้งค์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียด ๒-๕๐

https://watsritawee.org/news-78-1

  watsritawee      ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

รายละเอียด ๕๑-๑๐๐

กรุณากดลิ้งค์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียด ๕๑-๑๐๐

https://watsritawee.org/news-78-2

  watsritawee      ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

รายละเอียด ๑๐๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๒

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันทำกิจกรรมวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๕

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า คณะพุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายพระพุทธรูปเพื่อเป็นพระประธานในห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๖

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเที่ยง พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๗

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๘

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๙

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลภาพถ่าย ๙ วัน ของผู้บวชเนกขัมมะนารี ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๐

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๑

วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า พุทธศานิกชนร่วมกันทำบุญยกหมรับ เตรียมส่งตายาย ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า พุทธศานิกชนร่วมกันทำบุญวันส่งตายาย ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระและวันส่งตายาย พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๔

วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรแบบวิถีพุทธและตักบาตรเดือนเกิด ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๕      ๓ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๕

วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๓ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๖

วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๓ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๗

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๘

วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๙ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๙

วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๑๒๐

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระก่อนออกพรรษา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ในช่วงท้ายของกิจกรรม ทางวัดได้มอบรางวัลยกย่องจูงใจให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ที่ได้เข้าร่วมทำกิจวัตรตลอดสามเดือน

  watsritawee      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๑๒๑

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันออกพรรษา (ช่วงเช้ามืด) พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๑๒๒

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันออกพรรษา (ช่วงสาย) พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกิจกรรมจับสลากภัต ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๑๒๓

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันออกพรรษา (ช่วงกลางวัน) ทางวัดได้ล้างและทำสีพระพุทธรูปและอนุสาวรีย์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๑๒๔

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันออกพรรษา (ช่วงค่ำ) พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ณ พระอุโบสถวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๑๒๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงบ่าย พระพุทธิสารเมธีให้การอบรมแก่นักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมวิถีพุทธ ซึ่งเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖      ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียด ๑๒๖

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงบ่าย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับธนาคารออมสินดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ (Big Cleaning Day) ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖      ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียด ๑๒๗

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงค่ำ (เริ่ม ๑๗.๕๕ น.) พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖      ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียด ๑๒๘

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงค่ำ (เริ่ม ๑๙.๐๐ น.) พิธีบวชเนกขัมมะในโครงการปฏิบัติธรรมในกาลออกพรรษา

  watsritawee      ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖      ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียด ๑๒๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำลังช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำภายในวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียด ๑๓๐

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗