ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๕

“…การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดเห็น
ที่เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผล
จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดมุ่งหมาย และประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง…”

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
พระราชทานในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
๑ เมษายน ๒๕๒๘