ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ บทที่ ๒

ปัญหาบางอย่างหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของปัญหาทั้งหมด
มันแก้ไม่ได้ด้วยเงิน มันต้องแก้ด้วยธรรมะ
เพราะมันเป็นเรื่องทางจิตใจ