ในหลวงรัชกาลที่ ๙ King Rama IX

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๖ King Rama IX 26

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๖ King Rama IX 26

“…ความรู้ที่ได้ศึกษามา ซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎีนั้น คือรากฐานและต้นทุนสำคัญ สำหรับที่จะนำไปปฏิบัติงานการ ความรู้ทฤษฎีนี้ จำเป็นที่จะต้องทบทวน เสริมสร้างอยู่เสมอ และนำมาประกอบการปฏิบัติ เมื่อเอาความรู้ทางทฤษฎีมาประสมประสาน...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๕ King Rama IX 25

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๕ King Rama IX 25

“…เมืองไทยของเรา ประกอบด้วยคนหลายจำพวก หลายวัย หลายความคิด หลายหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดจะอยู่ได้โดยลำพัง…” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๔ King Rama IX 24

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๔ King Rama IX 24

“…ศิลปินมีหน้าที่ที่จะดูว่า มีความรู้สึกอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และแสดงออกมาในทางของตน ดังนั้นศิลปินทุกฝ่าย จึงมีหน้าที่ที่จะตั้งจิต เจตนาที่บริสุทธิ์ เจตนาที่ดี ผลที่ออกมาก็ดี เป็นผลที่สร้างสรรค์ เป็นผลที่ทำให้โลกเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยแท้จริง…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๓ King Rama IX 23

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๓ King Rama IX 23

“…คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ…” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๒ King Rama IX 22

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๒ King Rama IX 22

“…การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๑ King Rama IX 21

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๑ King Rama IX 21

“…ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่ง และช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความก้าวหน้าของประเทศ…” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๐ King Rama IX 20

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๒๐ King Rama IX 20

“…ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๙ King Rama IX 19

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๙ King Rama IX 19

“…หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๘ King Rama IX 18

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๘ King Rama IX 18

“…เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนด้วยอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๗ King Rama IX 17

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๗ King Rama IX 17

“…ผู้มีหน้าที่สื่อข่าวควรสำนึกอยู่เสมอว่า งานที่ทำ เป็นงานสำคัญ และมีเกียรติสูง การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัด ระวัง หรือแม้แต่ คำพูดง่าย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสร้างไว้ด้วยความยากลำบากเป็นเวลาแรมปี เหมือน ฟองอากาศนิดเดียว...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๖ King Rama IX 16

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๖ King Rama IX 16

“…เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ทุกคน ชอบที่จะทำความคิดความเห็นให้สอดคล้องกัน ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขด้วย เหตุและผล ตามความเป็นจริง บนพื้นฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทาง ปฏิบัติแก้ไขได้อย่างเที่ยงตรงถูกต้อง และเหมาะสม…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๕ King Rama IX 15

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๑๕ King Rama IX 15

“…การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผล จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดมุ่งหมาย และประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง…” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙...