ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๖ King Rama IX 026

รายละเอียด “…ความรู้ที่ได้ศึกษามา ซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎีนั้น คือรากฐานและต้นทุนสำคัญ สำหรับที่จะนำไปปฏิบัติงานการ ความรู้ทฤษฎีนี้ จำเป็นที่จะต้องทบทวน เสริมสร้างอยู่เสมอ และนำมาประกอบการปฏิบัติ เมื่อเอาความรู้ทางทฤษฎีมาประสมประสาน...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๕ King Rama IX 025

รายละเอียด “…เมืองไทยของเรา ประกอบด้วยคนหลายจำพวก หลายวัย หลายความคิด หลายหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดจะอยู่ได้โดยลำพัง…” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๔ King Rama IX 024

รายละเอียด “…ศิลปินมีหน้าที่ที่จะดูว่า มีความรู้สึกอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และแสดงออกมาในทางของตน ดังนั้นศิลปินทุกฝ่าย จึงมีหน้าที่ที่จะตั้งจิต เจตนาที่บริสุทธิ์ เจตนาที่ดี ผลที่ออกมาก็ดี เป็นผลที่สร้างสรรค์ เป็นผลที่ทำให้โลกเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยแท้จริง…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๓ King Rama IX 023

รายละเอียด “…คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๒ King Rama IX 022

รายละเอียด “…การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๑ King Rama IX 021

รายละเอียด “…ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่ง และช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความก้าวหน้าของประเทศ…” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙...