รายละเอียด

“…ศิลปินมีหน้าที่ที่จะดูว่า มีความรู้สึกอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และแสดงออกมาในทางของตน ดังนั้นศิลปินทุกฝ่าย จึงมีหน้าที่ที่จะตั้งจิต เจตนาที่บริสุทธิ์ เจตนาที่ดี ผลที่ออกมาก็ดี เป็นผลที่สร้างสรรค์ เป็นผลที่ทำให้โลกเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยแท้จริง…”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือสุพรรณหงส์ทองคำ
๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๒


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app