ที่มา : https://youtu.be/usuYB5o0yLA
ช่อง : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA-
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔