รายละเอียด

ช่วงอยู่วัด หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดสร้างหอระฆังหลังใหม่ทดแทนหอระฆังหลังเดิมที่มีสภาพเก่า ชำรุดและไม่สามารถบูรณะได้ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินบริจาคจากเงินส่วนตัวของพระพุทธิสารเมธีและผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน จำนวน ๑๖๔,๑๐๐.๐๐ บาท และเป็นเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓๕,๙๐๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๘ พ.ค. ๖๓      ๒๙ ก.ค. ๖๓