ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๔

“…ศิลปินมีหน้าที่ที่จะดูว่า มีความรู้สึกอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
และแสดงออกมาในทางของตน ดังนั้นศิลปินทุกฝ่าย จึงมีหน้าที่ที่จะตั้งจิต
เจตนาที่บริสุทธิ์ เจตนาที่ดี ผลที่ออกมาก็ดี เป็นผลที่สร้างสรรค์
เป็นผลที่ทำให้โลกเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยแท้จริง…”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือสุพรรณหงส์ทองคำ
๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๒