ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๗

“…การทำงานยากลำบากกว่าการเรียน การเรียนนั้น
เรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาต่าง ๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดลำดับให้ แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้ จำจะต้องใช้
ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเอง ในอันที่จะทำสิ่งใด
อย่างไร เมื่อใด หากไม่รู้จักพิจารณาใช้ให้ถูกช่องถูกโอกาส
ถึงมีวิชาอยู่ ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนัก…”

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓ กรกฎาคม ๒๕๑๒