ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ บทที่ ๕

อยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่า เราดี เด่น ดัง อะไรเลย
เพียงแต่รู้สึกว่า เราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง
นั่นแหละถูกต้อง และเป็นสุขแท้