รายละเอียด

“คนฉลาด” ไม่ใช่แค่…ฉลาดพูดเท่านั้น ต้องรู้จัก “นิ่งอย่างมีสติ” ให้เป็นด้วย ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด ให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด

พุทธทาสภิกขุ


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app