รายละเอียด

พออะไรเกิดขึ้นก็ “อย่างนั้นเอง” ก็หมดกัน เลิกกัน ไม่ต้องรัก ไม่ต้องเกลียด ไม่ต้องโกรธ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องเศร้า ไม่ต้องหลงไหล ลิงโลดอะไรเลย

พุทธทาสภิกขุ


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app