รายละเอียด

ถ้าไม่มีความทุกข์แล้ว จะสร้างความสุขขึ้นบนรากฐานอะไร จงขอบใจความทุกข์เสียบ้าง

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Through any banking app