รายละเอียด

หยุด เย็น ยอม อย่านึกถึงอะไรมากกว่า ไอ้ความที่มันว่าง สงบเย็น หยุดกันได้ ยอมกันได้ ถ้าคนมันมีตัวกูของกู มันไม่รู้จักยอมใคร

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Through any banking app