ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

ข่าวร้ายๆลงฟรี ลงทันทีได้เลย
ข่าวดี ๆ ต้องมีระเบียบและขั้นตอน
ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ไว้
พระสงฆ์ ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ยังคงมีอีกมากมาย
ทั้งสายปฏิบัติและพัฒนา หลาย ๆ องค์ยังคงทำหน้าที่ในการเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธองค์อย่างเหน็ดเหนื่อย
หลาย ๆ เรื่องที่ถาโถมเข้ามาในวงการพุทธศาสนา จนทำให้เรานั้นเกิดความลังเล
เพราะทุก ๆ วัน การนำเสนอมีเพียงด้านมุมลบเพียงด้านเดียว
ยังไม่ปรากฏการนำเสนอในมุมบวก ที่เหล่าพระสงฆ์ได้เพียรสร้างคุณูปการต่าง ๆ ไว้
ผิดที่เขานำเสนอ หรือเรานั้นลื่นไหลไปตามเส้นทางที่เขาต้องการให้ติดตาม โดยไม่แยกแยะ
ขอเพียงคนสนใจเป็นใช้ได้ มียอดไลค์ ยอดติดตาม มีมากขึ้นเป็นอันพอ
เพียงวันนี้ เราทุกคนช่วยกันบอกกล่าวผ่านสื่อที่มี ช่วยกัน ยกย่อง สรรเสริญ พระสงฆ์ที่ควรยกย่อง
เชื่อว่ายังคงมีอีกมากมายนัก เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม ให้คนได้เห็นในทุก ๆ มุม
จะให้พระสงฆ์องคเจ้า มาทำเองบอกเองนั้น ไม่ใช่กิจของสงฆ์ โลกจะติเตียน
แต่เป็นหน้าที่ของ อุบาสก อุบาสิกา ชาวพุทธทุก ๆ คนที่ต้องช่วยกัน
เพียงบอกกล่าว สิ่งดี ๆ สิ่งที่มีจริง ๆ ซึ่งเชื่อว่ายังมีอีกมากมาย
บอกกล่าวนามพระสงฆ์ที่เสียสละ ที่คอยสั่งสอนธรรมะ
ที่เป็นพระนักพัฒนา มีเรื่องราวดี ๆ ให้เราทุกคนได้ทราบกันบ้าง
อย่างน้อยก็เพื่อช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป
และเป็นสิ่งชโลมใจให้ชาวพุทธ ในวันที่สะดุดแต่เรื่องราวร้าย ๆ
ให้ได้เห็นถึงสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่
ช่วย ๆ กัน เพราะ หากเราชาวพุทธไม่ทำ แล้วจะให้ใครทำ
หากไม่ทำแล้ว ใครจะดีใจ ใครจะเสียใจ คิด ตรอง มองสิ่งที่เกิดขึ้น
ด้วยความเคารพ
ภูมิ จิระเดชวงศ์