ที่มา : https://youtu.be/AZYftzk-7mE
ช่อง : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA-
เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙