ที่มา : https://youtu.be/0-we4nYEyK0
ช่อง : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA-
เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒